Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Integrerad investeringsprocess förvaltning, risk och hållbarhet

Vår investeringsstrategi integrerar hållbarhetsaspekter genom noggranna processer anpassade till fondens karaktär, vare sig den är passiv eller aktivt förvaltad, och klassificering enligt EU:s hållbarhetsregelverk (artikel 8 eller artikel 9). För passiva fonder baseras urvalet på index som följer strikta hållbarhetskriterier, med regelbundna omviktningar och övervakning för att säkerställa att vi endast investerar i företag som möter våra hållbarhetskrav. Aktiva fonder genomgår en liknande men djupare hållbarhetsanalys, där utvalda bolag inte bara måste uppfylla grundläggande normer utan även bidra positivt till klimatomställning, miljömål eller FN:s globala mål. Vårt team av hållbarhetsanalytiker och förvaltare arbetar nära samman för att kontinuerligt övervaka och vid behov justera portföljens sammansättning, med syftet att maximera positiv påverkan och minska risker kopplade till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsprocessen ser lite olika ut beroende på om det är en passiv fond eller aktivt förvaltad fond. Det är också skillnad på om fonden har klassificerats som en artikel 8 eller en artikel 9 fond.

Kontrollfunktionerna (risk och compliance) granskar hela hållbarhetsarbetet löpande och minst årsvis.

Hållbarhetsprocess för passiva fonder:

Aktiespararna Topp Sverige och Aktiespararna Direktavkastning är fonder som följer ett specifikt index. Dessa hållbarhetsscreenade index är framtagna av indexleverantören SIX som i sin tur följer Sustainalytics regelverk för norm- och sektorbaserad screening. Dessa index omviktas två respektive en gång per år för de två fonderna där SIX föreslår nya portföljer. Dessa portföljer granskas av risk och hållbarhet.. Hållbarhetsanalytiker gör en djupare analys av bolagen så att inga portföljbolag har kommit med av misstag. Om så är fallet återrapporterar fondbolaget detta till indexleverantören SIX för utvärdering. Riskfunktionen granskar även fonden(erna) efter omviktningarna så att riskprofilen är oförändrad.

Därefter sker hållbarhet- och riskgranskningen löpande. Riskfunktionen utför löpande likviditetsanalyser i fonderna för att ha beredskap för stora in/utflöden. Det är även viktigt att riskprofilen förblir oförändrad efter värdepappersaffärer. Möten sker regelbundet med förvaltare, risk och hållbarhet för att diskutera bolagen. Därtill sker påverkansarbeten löpande i portföljbolagen via dialoger och röstning.

Hållbarhetsprocess för aktiva artikel 8 fonder:

Det ”univers” av bolag som förvaltarna har att förhålla sig till är redan hållbarhetsgranskat sedan tidigare (norm- och sektorbaserad). Om något nytt värdepapper föreslås av förvaltarna så granskar hållbarhetsanalytiker samt riskfunktionen detta för godkännande. Först därefter kan förvaltningen överväga en investering i det specifika värdepappret.

Vi större omviktningar så gör hållbarhetsanalytikern en djupare analys på bolagen ur ett norm- och sektorbaserad perspektiv så att bolagets kriterier för hållbara investeringar uppfylls. Riskfunktionen granskar att riskprofilen är oförändrad före som efter omviktningen. Detta sker i gemensamma möten där ansvariga förvaltare, risk och hållbarhet medverkar.

Därefter sker den löpande risk- och hållbarhetsgranskningen då det händer att portföljbolagen utvecklas åt fel håll avseende hållbarhetsarbetet. Möten sker löpande med förvaltare, risk och hållbarhet för att diskutera bolagen. Därtill sker påverkansarbeten löpande i portföljbolagen via dialoger och röstning.

Hållbarhetsprocess aktiva artikel 9 fonder:

Den norm- och sektorbaserat granskningen sker på motsvarande sätt för artikel 9 fonder. Granskningen i artikel 9 fonderna är dock noggrannare och den normbaserade granskningen är striktare. Riskfunktionen deltar genom hela förvaltningsprocessen.
Efter denna första granskning så väljs hållbara bolag in i fonden. Dessa bolag kan föreslås både av hållbarhetsanalytiker och/eller förvaltning. De hållbara bolagen väljs in baseras på fyra kriterier: ”Best-in-class”, ”Impact”, ”Gröna Obligationer” samt några utvalda ”SDG:er”.

”Best-in-Class” bolagen ska vara Industriledare inom klimatomställning dvs ha ett ambitiöst arbete för att minska växthusgasutsläpp. Vidare ska bolagen inneha åtaganden om att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet samt ha höga hållbarhetsbetyg enligt externa dataleverantörer.

”Impact-bolag” ska vara bolag som enligt fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins sex miljömål genom sin affärsmodell, exempelvis bolag verksamma inom förnybar energi, vattenrening och energieffektivisering.

Gröna och hållbarhetslänkade obligationer ska vara räntepapper där pengarna ska användas för gröna ändamål, till exempel projekt inom förnybar energi och elektrifiering.

”SDG-bolag” ska vara bolag som bidrar positivt till ett eller flera av FN:s 17 globala mål.
Eftersom ovanstående analys kräver djup kunskap om bolagen så samarbetar förvaltarna och hållbarhetsanalytiker vid alla inval av bolagen.

Därefter sker den löpande risk- och hållbarhetsgranskningen. Möten sker löpande där förvaltare, risk och hållbarhet medverkar. Därtill sker påverkansarbeten löpande i portföljbolagen via dialoger och röstning.