Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Negativa hållbarhetskonsekvenser

Hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbesluten

Fondbolaget genomför ett strukturerat arbete baserat på kvantitativa hållbarhetsdata. Hållbarhetsstrategin följs upp regelbundet för att säkerställa att fonden når sin målsättning.

I samband med att fonden väljer bort vissa typer av bolag begränsas hållbarhetsriskerna. Därmed screenas bolagen bort med svagast hållbarhetsarbete eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Därtill väljs alla bolag bort med omsättning i fossila bränslen.

En genomgång av samtliga portföljbolag görs minst årligen för att identifiera bolag som har störst hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker i relation till fondens avkastning

Innehav i fonden kan vara föremål för värdeförlust på grund av hållbarhetsrisk relaterad till böter, minskad efterfrågan på tillgångens produkter eller tjänster, fysisk skada på tillgången eller dess kapital, störningar i försörjningskedjan, ökade driftskostnader, oförmåga att få ytterligare kapital eller anseendeskada. En hållbarhetsrelaterad händelse kan påverka en enskild investering eller kan ha en bredare inverkan på en ekonomisk sektor, en geografisk eller politisk region eller ett land, vilket kan påverka fondens portfölj. Användningen av hållbarhetskriterier kan påverka fondens investeringsresultat och som sådan kan investeringen fungera annorlunda än liknande fonder som inte använder sådana kriterier. Fondens hållbarhetspolicy innebär att den inte kan investera i vissa sektorer och företag på grund av exkluderingskriterierna. Detta kan innebära att fonden är mer känslig för vissa marknadsrörelser än andra fonder. De exkluderingskriterier som används kan leda till att fonden avstår möjligheter att köpa vissa värdepapper när det annars kan vara fördelaktigt att göra det och/eller sälja värdepapper på grund av dess exkluderingskriterier när det kan vara ofördelaktigt. Om exkluderingskriterierna hos ett värdepapper som innehas av fonden ändras resulterar det i att fondförvaltaren måste sälja värdepapperet.

Att analysera och försöka undvika tydliga hållbarhetsrisker vid val av innehav till fonden bedömer vi påverkar fondens riskjusterade avkastning positivt över tid. Ansvarsfulla bolag, vilka vi bedömer har lägre hållbarhetsrisker, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att generera en bättre avkastning åt fondens andelsägare till en lägre risk och över tid.

Hur avkastningen påverkas om hållbarhetsriskerna materialiseras

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras på olika sätt. Svag ägarstyrning kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot klimatrisker kan medföra att fonderna underliggande tillgångar sjunker i värde. Därför är det viktigt att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten.