Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.

Hållbarhetsrisker

En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker utgör således en finansiell risk som kan påverka värdet av investeringar över tid.

Cicero Fonder integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut för att säkerställa att våra kunders tillgångar förvaltas långsiktigt hållbart samt att inga investeringar orsakar betydande skada för hållbarhetsfaktorer. Hanteringen av hållbarhetsrisker är en viktig process eftersom bristfälliga hållbarhetsarbeten och bolagsstyrningsfrågor inte bara kan medföra negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer, utan även stora kostnader som påverkar investeringarnas värde negativt. Att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten är därför avgörande för att uppnå en långsiktigt god avkastning.

Hur hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut

Ett strukturerat arbete genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsriskerna i fonderna. Riskerna analyseras inför varje investering samt löpande under innehavsperioden. I hållbarhetsanalysen bedöms investeringen ur ett miljömässigt, socialt och styrningsperspektiv. Investeringen måste även uppfylla våra exkluderingskriterier, vilka finns tillgängliga på vår hemsida under fliken Hållbara investeringar under avsnittet Orsakar inte betydande skada.

Förutom fondbolagets grundläggande process med att identifiera de bolag med stora hållbarhetsrisker som utesluts för investeringar i alla fonder, använder vi oss av intern och extern analys och data för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondens innehav. Fondbolaget bedriver även påverkansarbete i arbetet med hållbarhets- och klimatrisker. I Ciceros Hållbarhetspolicy finns ytterligare information om hur hållbarhet integreras i förvaltningen av våra fonder.

Hållbarhetsrisker i relation till fondernas avkastning

Hållbarhetsrisker kan påverka fondernas avkastning om de materialiseras på olika sätt.

En hållbarhetsrelaterad händelse kan påverka en enskild investering eller ha en bredare inverkan på en ekonomisk sektor, en geografisk eller politisk region eller ett land, vilket kan påverka fondernas utveckling.

Enskilda investeringar kan bli föremål för värdeförlust på grund av utfärdandet av böter, minskad efterfrågan på tillgångens produkter eller tjänster, fysisk skada på tillgången eller dess kapital, störningar i försörjningskedjan, ökade driftskostnader, oförmåga att anskaffa ytterligare kapital eller anseendeskada.

Användandet av exkluderingskriterier i syfte att hantera hållbarhetsrisker kan också påverka fondernas avkastning. De exkluderingskriterier som fondbolaget tillämpar medför att portföljerna, och således investeringsresultatet, kan avvika från liknande fonder som inte använder sådana kriterier. Ciceros hållbarhetspolicy innebär att vi inte kan investera i vissa sektorer och företag, vilket kan innebära att fonden är mer känslig för vissa marknadsrörelser än andra fonder. De exkluderingskriterier som används kan leda till att vi avstår möjligheter att köpa vissa värdepapper när det kan vara fördelaktigt att göra det, samt att fondförvaltarna måste sälja värdepapper när det kan vara mindre fördelaktigt att göra det.

Integrering av hållbarhetsrisker i ersättningar

Hållbarhet värderas högt inom hela verksamheten och det ska därför inte gå att bortse från hållbarhetsrisker för att som anställd erhålla rörlig ersättning. Ciceros ersättningspolicy ingår i våra interna regler och fastställer att ”För att erhålla rörlig ersättning ska kravet på sund hållbarhet ingå som ett av de viktigaste kriterierna. Om kontroller påvisar att en medarbetare inte beaktar hållbarhetsfaktorer eller hållbarhetsrisker på det sätt som hållbarhetspolicyn kräver, kommer den rörlig ersättning som annars hade tillkommit medarbetaren att sättas ned i relation till medarbetarens brister”.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för godkännandet, tillämpningen och uppföljningen av ersättningspolicyn.