Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.
Vad vi tror på

Cicero Fonder om hållbarhet och framtiden

En hållbar investering är en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål ( t ex minskning av koldioxidutsläpp) eller ett socialt mål ( t ex bekämpar ojämlikheter).  Som ett led i hållbarhetsarbetet har vi som fondbolag anslutit oss till UNPRI, FN:s initiativ för hållbara investeringar. Vi är också medlemmar i Swesif, ett forum för hållbara investeringar i Sverige.

Cicero Fonder stödjer även Parisavtalet och har som ambition att investera i bolag som agerar i linje med Parisavtalet.

Fond Artikel Inriktning KIID-Risk
Cicero Hållbar Mix
9
Global blandfond
4
Cicero World 0-50
8
Global blandfond
3
Eligo Offensiv
8
Global aktiefond
6
Cicero Sverige
8
Svensk aktiefond
6
Aktiespararna Småbolag Edge
8
Svensk aktiefond (småbolag)
7
Aktiespararna Topp Sverige Hållbar
8
Svenska (aktie) indexfond
6
Aktiespararna Direktavkastning
8
Svensk (aktie) indexfond
6
Cicero-Optimun US ESG Sector Fund
8
Amerikanst aktiefond
6
Cicero-Optimun US ESG Fixed Income
8
Amerikansk räntefond
2
Cicero Avkastningsfond
8
Svensk räntefond
2
Cicero Nordic Corporate Bond
8
Svensk Räntefond
3

Anm. Artikelnummer ovan avser den så kallade disclosureförordningen som beslutades i EU under december 2019.

Den reglerar bland annat hur fondbolag ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna.

Artikel 8 innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper

Artikel 9 innebär att fonden har hållbara investeringar som mål

Vad vi väljer bort​

I vår förvaltning väljer vi bort vissa bolag utifrån 3  olika screeningkriterier:

 • Bolag som bryter mot FN-konventioner och internationella normer, sk normbaserad screening
 • Bolag som verkar inom icke hållbara sektorer sk etisk branschscreening
 • Bolag som inte klarar vår ESG-screening

Vad vi väljer in

Förutom att vi väljer bort bolag med icke hållbar verksamhet, så investerar våra aktivt förvaltade fonder också i bolag vars produkter och tjänster bidrar till en ökad hållbarhet.

value customers users viewer

Hur vi påverkar

Cicero försöker på olika sätt påverka företagen i en mer hållbar riktning – för de svenska bolagen bl  a genom ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna.

Hållbarhet i Investeringsprocessen

Cicero Hållbar Mix har hållbara investeringar som mål och investerar i instrument, enligt fondbolagets värdering, bidrar till FN:s 17 globala mål (artikel 9 fond). Det innebär att samtliga innehav i fonden är hållbara utifrån definition ovan. Fondens bolagsurval avseende aktiedelen baseras på ca 1400 globala bolag. Efter systematisk bolagsscreening och exkludering av icke-hållbar bolag återstår ca 160 aktier. Därtill väljer förvaltarna in ytterligare 40 hållbara bolag utifrån fundamental analys. De 200 invalda bolagen i fonden mappas därefter upp mot FN:s 17 globala mål.

För övriga aktiefonder exkluderas icke-hållbara bolag. Dessa fonder beaktar hållbarhet i förvaltningen  (artikel 8 fond).

Hållbarhet ingår som en naturlig del i förvaltningsarbetet.  Förvaltarna gör egna hållbarhetsanalyser av bolagen. Varje ny investering ska godkännas av Bolagets hållbarhetsansvarige eller av Hållbarhetsutskottet. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden ur ett investeringsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Innehaven granskas även fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI. 

1. Normbaserad screening
Samtliga av Ciceros fonder tillämpar särskilda etiska urvalskriterier. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i

 • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
 • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

2. Etisk branschscreening
Utöver kriterierna ovan tillämpar Cicero Fonder en negativ etisk branchscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där mer än 5 % (sammantaget) av omsättningen sammantaget härrör från följande verksamhetsområden:

Produkter och tjänster

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Spel  

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen. Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i alla fonder som Cicero Fonder förvaltar.

3. ESG-screening

Fondbolaget har ett egenutvecklat system för ESG-screening där samtliga bolag screenas ur ett ESG-perspektiv. Vi sätter betyg på samtliga bolag utifrån ett antal kriterier avseende Miljöaspekter (E=Environment), Social aspekter (=S) samt Bolagsstyrning (G=Governance). De bolag som inte når upp till våra kriterier kontaktar vi i samband med påverkansarbete. Efter påverkansarbetet tas beslut om vi ska behålla eller sälja av aktien i fonden.

Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisken, d.v.s risken att en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet inträffar som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde är för Ciceros förvaltade fonder att anse som låg dels eftersom hållbarhet integreras i fondens investeringsbeslut, dels genom de exkluderingskriterier som fondbolaget tillämpar.

Hållbarhet i ägararbetet

Cicero Fonder påverkar bolagen bl a via Proxyröstning och via Aktiespararna som kan om Fondbolaget så önskar och inga intressekonflikter föreligger  representera de svenska portföljbolagen på bolagsstämmor avseende Hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsrisker i relation till fondernas avkastning

Innehav i fonderna kan vara föremål för värdeförlust på grund av hållbarhetsrisk relaterad till böter, minskad efterfrågan på tillgångens produkter eller tjänster, fysisk skada på tillgången eller dess kapital, störningar i försörjningskedjan, ökade driftskostnader, oförmåga att få ytterligare kapital eller anseendeskada. En hållbarhetsrelaterad händelse kan påverka en enskild investering eller kan ha en bredare inverkan på en ekonomisk sektor, en geografisk eller politisk region eller ett land, vilket kan påverka fondernas portföljer. Användningen av hållbarhetskriterier kan påverka fondens investeringsresultat och som sådan kan investeringen fungera annorlunda än liknande fonder som inte använder sådana kriterier. Bolagets exkluderingskriterier innebär också att vissa sektorer utesluts ur hållbarhetssynpunkt. De exkluderingskriterier som används kan leda till att respektive fond avstår möjligheter att köpa vissa värdepapper när det annars kan vara fördelaktigt att göra det och/eller sälja värdepapper på grund av dess exkluderingskriterier när det kan vara ofördelaktigt. Om exkluderingskriterierna hos ett värdepapper som innehas av fonden ändras resulterar det i att fondförvaltaren måste sälja värdepapperet.

 Att analysera och försöka undvika tydliga hållbarhetsrisker vid val av innehav till fonden bedömer vi påverkar fondens riskjusterade avkastning positivt över tid. Ansvarsfulla bolag, vilka vi utgår från har lägre hållbarhetsrisker, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att generera en bättre avkastning åt fondens andelsägare till en lägre risk och över tid.

Påverkar och praktiskt tillvägagångssätt

Cicero Fonder anser att fokus på hållbarhet och långsiktighet ligger i våra kunders bästa intresse och vi arbetar för att vara en ansvarsfull investerare och ägare. Bolaget är anslutet till UNPRI, FN:s initiativ till hållbara investeringar samt medlemmar i Swesif, ett forum för hållbara investeringar i Sverige. Bolaget har en hållbarhetsansvarig och en hållbarhetskommitté. Om tveksamhet råder ur ett hållbarhetsperspektiv tar hållbarhetskommittén beslut om fonden skall fortsätta att investera i bolaget utifrån avrapporteringen eller inte. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att innehaven granskas fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI.

Negativa hållbarhetskonsekvenser

Hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbesluten

Fondbolaget genomför ett strukturerat arbete baserat på kvantitativa hållbarhetsdata. Hållbarhetsstrategin följs upp regelbundet för att säkerställa att fonden når sin målsättning.

I samband med att fonden väljer bort vissa typer av bolag begränsas hållbarhetsriskerna. Därmed screenas bolagen bort med svagast hållbarhetsarbete eller bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Därtill väljs alla bolag bort med omsättning i fossila bränslen.

En genomgång av samtliga portföljbolag görs minst årligen för att identifiera bolag som har störst hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker i relation till fondens avkastning

Innehav i fonden kan vara föremål för värdeförlust på grund av hållbarhetsrisk relaterad till böter, minskad efterfrågan på tillgångens produkter eller tjänster, fysisk skada på tillgången eller dess kapital, störningar i försörjningskedjan, ökade driftskostnader, oförmåga att få ytterligare kapital eller anseendeskada. En hållbarhetsrelaterad händelse kan påverka en enskild investering eller kan ha en bredare inverkan på en ekonomisk sektor, en geografisk eller politisk region eller ett land, vilket kan påverka fondens portfölj. Användningen av hållbarhetskriterier kan påverka fondens investeringsresultat och som sådan kan investeringen fungera annorlunda än liknande fonder som inte använder sådana kriterier. Fondens hållbarhetspolicy innebär att den inte kan investera i vissa sektorer och företag på grund av exkluderingskriterierna. Detta kan innebära att fonden är mer känslig för vissa marknadsrörelser än andra fonder. De exkluderingskriterier som används kan leda till att fonden avstår möjligheter att köpa vissa värdepapper när det annars kan vara fördelaktigt att göra det och/eller sälja värdepapper på grund av dess exkluderingskriterier när det kan vara ofördelaktigt. Om exkluderingskriterierna hos ett värdepapper som innehas av fonden ändras resulterar det i att fondförvaltaren måste sälja värdepapperet.

Att analysera och försöka undvika tydliga hållbarhetsrisker vid val av innehav till fonden bedömer vi påverkar fondens riskjusterade avkastning positivt över tid. Ansvarsfulla bolag, vilka vi bedömer har lägre hållbarhetsrisker, har större chans till långsiktig lönsamhet och därmed större potential att generera en bättre avkastning åt fondens andelsägare till en lägre risk och över tid.

Hur avkastningen påverkas om hållbarhetsriskerna materialisera

Hållbarhetsrisker kan påverka fondens avkastning om de materialiseras på olika sätt. Svag ägarstyrning kan påverka bolagets aktiekurs negativt. Betydande exponering mot klimatrisker kan medföra att fonderna underliggande tillgångar sjunker i värde. Därför är det viktigt att integrera hållbarhetsrisker i investeringsbesluten

Hållbarhet och ersättningar

Bolaget värderar hållbarhet högt i hela verksamheten och det ska därför inte gå att bortse från hållbarhetsrisker för att som anställd erhålla rörlig ersättning. Bolaget hanterar hållbarhetsrisken för ersättningar till anställda genom ett väl implementerat hållbarhetsarbete som bland annat baseras på strategierna välja in bolag som uppfyller Bolagets hållbarhetskriterier – och exkludera bolag som inte uppfyller dessa. Därutöver har Bolaget arbetat in en integrerad hållbarhetsanalys i investeringsprocessen.

Samarbete med GES/Sustainalytics

Integrerad hållbarhetsanalys

Hos Cicero Fonder är hållbarhetsanalysen helt integrerad i förvaltningsprocessen och föregår varje beslut om investering i fonderna. Detta gäller såväl de normbaserade hållbarhetsaspekterna i enlighet med UN PRI, som den negativa etiska branschscreeningen.

Under 2018 inledde vi ett samarbete med Sustainalytics, vilket ger oss tillgång deras omfattande hållbarhetsanalys rörande ett stort antal företag över hela världen, liksom löpande information om nyheter och uppkomna händelser hos bolagen som kan påverka hållbarhetsbedömningen.  Cicero Fonder kan dagligen gå igenom våra portföljer utifrån Sustainalytics databas och verifiera att samtliga innehav uppfyller hållbarhetskriterierna.

Kunskapsutbyte sker naturligtvis även med kollegor och andra intressenter i finansbranschen, bland annat genom Swesif.

Påverkan och praktiskt tillvägagångssätt

Cicero Fonder har en heltidsanställd hållbarhetsanalytiker som har till uppgift att analysera portföljbolagens hållbarhetsarbete samt att påverka bolagen.  Vi har även anslutit oss till intresseorganisationen Swesif för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka.

För det fall överträdelser av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kontaktas bolaget för att inhämta klargörande information om det inträffade.

Erhålls inte tillfredsställande svar, eller information på annat sätt framkommer som påvisar att bolaget är medvetet om problemet och avser åtgärda detta inom rimlig tid, kommer Cicero Fonder fatta beslut om innehavet kan behållas eller skall avyttras. Beslutet är avhängigt överträdelsens art, dess omfattning och bolagets vilja och förmåga att genomföra tillfredsställande förändringar, eventuellt efter påtryckningar via Swesif.

Varje sådant beslut och ställningstagande, med motivering, kommer i enlighet med åtagandena enligt anslutningen till UNPRI att publiceras i regelbundna rapporter.

United Nations Principles for Responsible Investment

UNPRI

Syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:

 • Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
 • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete
 • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i
 • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
 • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
 • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna
Swedish Sustainable Investment Forum

SWESIF

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att:

 • Öka kunskapen om hållbara investeringar
 • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
 • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige
 • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
 • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande
Aktivt ägarskap

Samarbete med Aktiespararna

I början av 2019 inleddes också ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna, vilka genom fullmakt ges bemyndigande att rösta för de svenska innehaven i Cicero Fonders fonder på respektive bolagsstämma. Härigenom får vi större möjlighet att påverka bolagen i positiv riktning vad gäller olika hållbarhetsfrågor.

Aktiespararnas kärnfrågor 2020

Digitala stämmor/Hybridstämmor

Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman. Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna se att bolagen möjliggör för aktieägarna att även rösta på distans i realtid.

Bemyndigande om riktade emissioner i de mindre bolagen

Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste  slentrianmässigt vid bolagsstämman ges mandat till styrelsen att genomföra riktade  nyemissioner med frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första hand ska beslutas av en stämma. Välmotiverade, avgränsade och inte alltför stora bemyndiganden kan vi dock rösta för.

Valberedningar

Bolaget ska ha en valberedning och det ska finnas minst en representant i valberedningen som inte representerar någon av de tre-fyra största ägarna utan som representerar de mindre aktieägarna. Valberedningen ska primärt utses av stämman och inte genom Q3-modellen.

Läs mer om hur vi ställer oss i hållbarhetsfrågor:
Visa mer om de olika bolagsstämmorna