Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.
Vad vi tror på

Cicero Fonder om hållbarhet och framtiden

Om vi som fondförvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor så är det ett sätt för våra fondsparare att bidra till en mer hållbar värld. Att exempelvis tänka långsiktigt på vår miljö och att vi alla måste bidra går inte längre att bortse från. Cicero Fonder har därför valt att inte investera i bolag baserat på vissa normbaserade och etiska urvalskriterier. Som bolag har vi anslutit oss till UNPRI, FN:s initiativ för hållbara investeringar. Vi är också medlemmar i Swesif, ett forum för hållbara investeringar i Sverige.

Vad vi väljer bort​

I vår förvaltning väljer vi bort vissa bolag utifrån 2 olika screeningkriterier:

 • Bolag som bryter mot FN-konvetioner och internationella normer, sk normbaserad screening
 • Bolag som verkar inom icke hållbara sektorer eller vars verksamhet kan anses ge skadliga eller oönskade effekter, sk etisk branschscreening

Vad vi väljer in

Förutom att vi väljer bort bolag med icke hållbar verksamhet, så investerar våra aktivt förvaltade fonder också i bolag vars produkter och tjänster bidrar till en ökad hållbarhet.

value customers users viewer

Hur vi påverkar

Cicero försöker på olika sätt påverka företagen i en mer hållbar riktning – för de svenska bolagen bl  a genom ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna.

Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Negativ normbaserad screening

Samtliga fonder som Cicero Fonder förvaltar tillämpar särskilda etiska urvalskriterier. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i

 • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
 • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

Negativ etisk branschscreening

Utöver kriterierna ovan tillämpar Cicero Fonder en negativ etisk (SRI) branschscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden:

 • Vapen
 • Tobaksprodukter
 • Alkohol
 • Spel
 • Pornografi
 • Fossila bränslen

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen.

Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i alla fonder som Cicero Fonder förvaltar. Vissa av fonderna använder dock aktieindexfutures för exponering på Emerging Markets. Detta gäller framförallt indexfonderna, men även till en begränsad del i blandfonderna.

Bolag som vi väljer in

I våra aktivt förvaltade aktiefonder investerar vi upp till 10% i bolag som gynnar en hållbar utveckling. Några exempel är bolag med verksamhet inom alternativ energi såsom sol, vind och vatten, avfallshantering, vattenrening och social housing. I våra räntefonder investerar vi gärna i sk ”gröna obligationer”, vilka vissa bolag emitterar för att göra hållbarhetsförbättrande investeringar.

Samarbete med GES/Sustainalytics

Integrerad hållbarhetsanalys

Hos Cicero Fonder är hållbarhetsanalysen helt integrerad i förvaltningsprocessen och föregår varje beslut om investering i fonderna. Detta gäller såväl de normbaserade hållbarhetsaspekterna i enlighet med UN PRI, som den negativa etiska branschscreeningen.

Under 2018 inledde vi ett samarbete med GES/Sustainalytics, vilket ger oss tillgång deras omfattande hållbarhetsanalys rörande ett stort antal företag över hela världen, liksom löpande information om nyheter och uppkomna händelser hos bolagen som kan påverka hållbarhetsbedömningen. Samarbetet innefattar också att Sustainalytics halvårsvis skall genomföra en genomgång av Cicero Fonders portföljer och verifiera att samtliga innehav uppfyller hållbarhetskriterierna.

Kunskapsutbyte sker naturligtvis även med kollegor och andra intressenter i finansbranschen, bland annat genom Swesif.

Påverkan och praktiskt tillvägagångssätt

Som en relativt liten aktör på kapitalförvaltningsområdet har Cicero Fonder begränsade möjligheter att ensamt påverka bolagen och kräva förändringar för det fall missförhållanden eller normöverträdelser uppdagas. Vi har därför anslutit oss till intresseorganisationen Swesif för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka.

För det fall överträdelser av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kontaktas bolaget för att inhämta klargörande information om det inträffade.

Erhålls inte tillfredsställande svar, eller information på annat sätt framkommer som påvisar att bolaget är medvetet om problemet och avser åtgärda detta inom rimlig tid, kommer Cicero Fonder fatta beslut om innehavet kan behållas eller skall avyttras. Beslutet är avhängigt överträdelsens art, dess omfattning och bolagets vilja och förmåga att genomföra tillfredsställande förändringar, eventuellt efter påtryckningar via Swesif.

Varje sådant beslut och ställningstagande, med motivering, kommer i enlighet med åtagandena enligt anslutningen till UNPRI att publiceras i regelbundna rapporter.

United Nations Principles for Responsible Investment

UNPRI

Syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:

 • Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
 • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete
 • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i
 • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
 • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
 • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna
Swedish Sustainable Investment Forum

SWESIF

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att:

 • Öka kunskapen om hållbara investeringar
 • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
 • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige
 • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
 • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande
Aktivt ägarskap

Samarbete med Aktiespararna

I början av 2019 inleddes också ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna, vilka genom fullmakt ges bemyndigande att rösta för de svenska innehaven i Cicero Fonders fonder på respektive bolagsstämma. Härigenom får vi större möjlighet att påverka bolagen i positiv riktning vad gäller olika hållbarhetsfrågor.

Aktiespararnas kärnfrågor 2020

Digitala stämmor/Hybridstämmor

Aktiespararna vill att bolagen ska möjliggöra för fler aktieägare att följa och delta i bolagsstämman. Ett sätt att göra detta är att ha så kallade hybridstämmor, det vill säga stämmor där det är möjligt för aktieägare att följa stämman i stämmosalen såväl som på distans, till exempel genom en webbsändning i realtid. I förlängningen vill Aktiespararna se att bolagen möjliggör för aktieägarna att även rösta på distans i realtid.

Bemyndigande om riktade emissioner i de mindre bolagen

Aktiespararna ser med oro på att det i många mindre bolag i det närmaste  slentrianmässigt vid bolagsstämman ges mandat till styrelsen att genomföra riktade  nyemissioner med frångående från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiespararna vill att beslut om nyemission i första hand ska beslutas av en stämma. Välmotiverade, avgränsade och inte alltför stora bemyndiganden kan vi dock rösta för.

Valberedningar

Bolaget ska ha en valberedning och det ska finnas minst en representant i valberedningen som inte representerar någon av de tre-fyra största ägarna utan som representerar de mindre aktieägarna. Valberedningen ska primärt utses av stämman och inte genom Q3-modellen.

Läs mer om hur vi ställer oss i hållbarhetsfrågor: