Metod för hållbarhet

Hållbarhet i investeringsprocessen

Hållbarhet ingår som en naturlig del i förvaltningsarbetet. Varje ny investering ska genomgå en hållbarhetsanalys och därefter godkännas av Fondbolagets hållbarhetsansvarige eller av Hållbarhetsutskottet. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden ur ett investeringsperspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Befintliga innehav granskas även fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI. 

Exkludering

Cicero Fonder väljer bort bolag utifrån tre strategier:

1. Normbaserad screening
Samtliga av Ciceros fonder tillämpar särskilda etiska urvalskriterier. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i:

 • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
 • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

2. Etisk sektorscreening
Utöver kriterierna ovan tillämpar Cicero Fonder en negativ etisk sektorscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där sammantaget mer än 5 %  av omsättningen sammantaget härrör från något av följande verksamhetsområden:

 • Vapen och krigsmateriel
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Alkohol, tobak och cannabis
 • Kommersiell spelverksamhet (gambling)
 • Pornografi

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen. Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i alla fonder som Cicero Fonder förvaltar.

3. ESG-screening
Fondbolaget har ett egenutvecklat system för ESG-screening där samtliga bolag screenas ur ett ESG-perspektiv. Vi sätter betyg på samtliga bolag utifrån ett antal kriterier avseende Miljöaspekter (E=Environment), Social aspekter (=S) samt Bolagsstyrning (G=Governance). De bolag som inte når upp till våra kriterier kontaktar vi i samband med påverkansarbete. Efter påverkansarbetet tas beslut om vi ska behålla eller sälja av aktien i fonden.

Om tveksamhet råder ur ett hållbarhetsperspektiv tar hållbarhetskommittén beslut om fonden skall fortsätta att investera i bolaget utifrån avrapporteringen eller inte.

Välja in

Fondbolaget fastställer årligen gränsvärden för hållbara investeringar. Gränsvärdena förhåller sig till tre olika områden:

1. Bidrag till hållbarhetsmål
Samtliga fonder har ett utsläppsmål där fondernas innehav ska minska sina utsläpp i enlighet med Parisavtalet. Fonderna ska även främja EU-taxonomins sex miljömål:

 1. Begränsning av klimatförändringar
 2. Anpassning till klimatförändringar
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergång till en cirkulär ekonomi
 5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Bolag väljs in i fonderna baserat på följande kriterier:

 • “Best-in-class”-bolag: Industriledare inom hållbarhet – ska bl.a. ha högt ESG-betyg samt klimatåtaganden enligt parisavtalet
 •  Impact-bolag: Bolag som bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins miljömål genom sin affärsmodell, t.ex. bolag verksamma inom förnybar energiproduktion, energieffektivitet, återvinning eller vattenrening.
Bolagen mappas även upp utifrån bidrag till några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Påverkansarbete

Cicero Fonder anser att fokus på hållbarhet och långsiktighet ligger i våra kunders bästa intresse och vi verkar för att vara en ansvarsfull investerare och ägare.  

Vi arbetar på olika sätt med att påverka bolag att bli mer hållbara, för att hantera stora hållbarhetsrisker samt identifiera möjligheter till positiv påverkan.

 • Röstning på bolagsstämmor: Fondbolaget har ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. För bolag som är dubbellistade eller utländska används proxyröstning.
 • Medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UNPRI: Vi är anslutna till UNPRI, FN:s initiativ till hållbara investeringar, samt medlemmar i Swesif, ett forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige, för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka.
 • Påverkansdialoger: Fondbolaget initierar dialog med bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.