Hållbara investeringar

Vi på Cicero anser hållbarhet vara en självklar och avgörande del vid förvaltningen av våra fonder. Vi lägger därför ner mycket tid på att analysera bolagen som vi tar in i våra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har bland annat anställt en hållbarhetsanalytiker som arbetar med hållbarhetsfrågor inom ramen för våra investeringar på heltid och som skriftligen måste godkänna alla nya investeringar och se till så att de uppfyller våra hållbarhetskrav.

Alla våra fonder är klassificerade som Artikel 8 (miljörelaterade och/eller sociala egenskaper) eller Artikel 9 (hållbarhet som mål) enligt EU:s Disclosureförordning.

Nedan kan ni läsa mer om vårt arbete och vad hållbarhet och hållbara investeringar innebär.

Innehåll

Definition av hållbara investeringar

En hållbar investering definieras som en investering i ett bolag som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål och som inte orsakar betydande skada för något av dessa mål samt följer praxis för god styrning. Samtliga av Ciceros investeringar genomgår en hållbarhetsanalys som baseras på detta.

Vår process vid hållbarhetsanalys

Orsakar inte betydande skada
Alla bolag som ingår i våra värdepappersfonder går igenom en screeningsprocess där vi säkerställer att innehaven som väljs in i fonderna inte orsakar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Det betyder att dessa inte får orsaka betydande skada, vilket är ett lägsta hållbarhetskriterium.
Processen för detta redovisas nedan under rubriken ”Orsakar inte betydande skada”. Att exkludera dessa bolag är alltid första steget i vår hållbarhetsprocess för alla innehav i alla våra aktivt förvaltade fonder. För artikel 8-fonder, som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, måste samtliga bolag minst uppfylla kraven för att inte orsaka betydande skada och följa praxis för god styrning, men en viss andel av fonderna ska även uppfylla kraven för hållbar investering.

Hållbara investeringar
I nästa steg väljer vi ut bolag som anses vara hållbara investeringar genom att de bidra positivt till hållbarhetsutvecklingen. Denna process och kriterierna beskrivs närmare under rubriken ”Hållbara investeringar” nedan. Andelen av fondernas innehav som uppfyller dessa kriterier varierar, beroende på vilken typ av fond det är och fondernas investeringsstrategi. För artikel 9-fonder ska samtliga av investeringarna uppfylla kraven för hållbar investering.

Indexfonder
I våra passivt förvaltade indexfonder kan vi tyvärr inte välja bort eller välja in bolag då dessa måste följa ett index som avgörs av externa parter. Vi kan därmed inte påverka innehaven. Däremot gör vi fortfarande samma analys av samtliga innehav i fonden för att ha koll på kvaliteten på bolagen och veta vilka krav de uppfyller. Vi vill även säkerställa att vi inte följer index som skulle vara direkt olämpliga ur hållbarhetssynpunkt. Våra indexfonder utgörs av Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige Hållbar. De klassificeras emellertid också som artikel 8-fonder eftersom de följer hållbarhetsscreenade index.

Orsakar inte betydande skada

Alla bolag som ingår i våra fonder genomgår en screeningsprocess där vi ser till att innehaven som plockas in i fonderna inte orsakar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan vara:
•  Miljörelaterade, såsom allvarliga miljöskador, växthusgasutsläpp, förlust av biologisk mångfald och ekosystem
• 
Sociala, exempelvis genom kränkningar av grundläggande arbetsrättsliga principer, barn- och tvångsarbete, diskriminering eller inskränkning av yttrandefriheten
•  Styrningsrelaterade, exempelvis genom användning av korruption, mutor, utpressning, bedrägerier, penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism.

Att exkludera är alltid första steget i vår hållbarhetsprocess för alla innehav i alla våra aktivt förvaltade fonder. Detta följer även tolkningen av kraven för att klassificeras som en artikel 8 fond.

Investeringarna måste genomgå samtliga av följande fyra screeningar för att säkerställa att de inte orsakar betydande skada på något hållbarhetsmål. Vi väljer alltså bort bolag som inte uppfyller våra krav enligt följande:

ScreeningExkluderingskriterier

 Normbaserad screening

Bolaget måste följa internationella normer och FN-konventioner och exkluderas om bolaget:
•  Förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen
•  Bryter mot internationella normer och konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption (status ”Watchlist” eller ”Non-Compliant” i Sustainalytics)
•  Är involverade i allvarliga kontroverser – kontroverser som kategoriseras som 4 och 5 (på en skala 1–5) av Sustainalytics kräver granskning och godkännande av Ciceros hållbarhetskommitté.
Etisk sektorscreeningBolaget får inte ha mer än totalt max 5% av sin omsättning från någon av följande produkter och tjänster:
•  Vapen och krigsmateriel
•  Fossila bränslen (olja, gas, kol)
•  Alkohol, tobak och cannabis
•  Spel (gambling)
•  Pornografi
ESG-screeningFondbolaget har ett egenutvecklat system för ESG-screening där bolag betygsätts utifrån dess hållbarhetsprestation. Betyget sätts baserat på ett antal kriterier och indikatorer inom miljö (E=Environment), sociala faktorer (=S) samt bolagsstyrning (G=Governance). Bolag med lågt hållbarhetsbetyg (ESG-score) exkluderas.
PAI-screeningCicero beaktar 18 Principal Adverse Impact (PAI)-indikatorer* i hållbarhetsanalysen vilka kan leda till att bolag exkluderas. PAI är EU:s tekniska standarder över vilka indikatorer som investerare ska använda för att mäta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.
Fondbolaget analyserar löpande PAI-indikatorerna för respektive fond för att kunna välja bort de bolag som bidrar till fondens huvudsakliga negativa konsekvenser.

Hållbara investeringar

Cicero tillämpar fyra strategier för att välja in bolag som bidrar till ett hållbarhetsmål. Investeringen måste uppfylla kriterierna för minst en av följande fyra strategier för att klassificeras som en hållbar investering:

Bidrag till hållbarhetsmål

Invalskriterier

Mått *

Minskning av koldioxidutsläpp
”Best-in-class”

•  Industriledare inom klimatomställning – ambitiöst arbete för att minska växthusgasutsläpp samt netto-noll mål
•  Innehar åtaganden om att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet
•  Höga hållbarhetsbetyg enligt externa dataleverantörer

•  Science Based Targets (SBTs)
•  Policy/riskanalys för klimatförändringar (TCFD)
•  CDP score >C
•  ESG score >75% i sektorn

Bidrag till en grön omställning
”Impact”

•  Bolag som enligt fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins sex miljömål genom sin affärsmodell, exempelvis bolag verksamma inom förnybar energi, vattenrening och energieffektivisering

•  Taxonomiförenlighet >20% av omsättning, capex eller opex
•  Taxonomiförenlighet estimeras när rapporterad data saknas

Bidrag till en grön omställning ”Hållbara räntepapper”

Gröna och hållbarhetslänkade obligationer:
•  Räntepapper där pengarna ska användas för gröna ändamål, till exempel projekt inom förnybar energi och elektrifiering
•  Emittenten ska ha ett ”Green Bond Framework” eller motsv. som beskriver hur kapitalet ska användas, vilket bör vara verifierat av tredje part

•  Extern verifiering
•  % av räntepapper som är gröna eller hållbarhetslänkade

FN:s Globala Mål
”SDG”

•  Bolag som bidrar positivt till ett eller flera av FN:s 17 globala mål, främst:

•  Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
•  Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
•  Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
•  Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
•  Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
•  Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

•  Tillhandahåller produkter och/eller tjänster som tydligt kan motiveras bidra till ett eller flera av FN:s delmål

•  >50% av omsättningen från produkter och tjänster som tydligt bidrar nettopositivt till ett eller flera av FN:s globala mål
•  % av utgifter till forskning och utveckling (FOU)


* Definitioner:
•  Science Based Targets är det ledande ramverket för företag att sätta utsläppsminskningsmål i linje med ledande klimatvetenskap och Parisavtalet. Målen måste lämnas in och godkännas av Science Based Target initiative.
•  TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, tillhandahåller ett ramverk för att hjälpa företag att delge klimatrelaterade risker och möjligheter på ett standardiserat sätt.
•  CDP, Carbon Disclosure Project, är ett internationellt samarbetsprojekt för att minska bolags påverkan på miljön och öka medvetandet om klimatförändringar. CDP betygsätter årligen bolags klimatarbete baserat på standardiserad information som bolagen skickar in.

Följer praxis för god styrning

Investeringsobjekten ska följa praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler. Bolagen ska även ha goda standarder för affärsetik i enlighet med internationella normer och riktlinjer, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN Global Compacts (UNGC) Tio Principer.

God bolagsstyrning bedöms baserat på resultatet från den normbaserade screeningen, samt genom utvärdering av bolagets ESG-betyg, policys och ledningssystem i hållbarhetsanalysen med hjälp av följande indikatorer:

God bolagsstyrning

Indikatorer

Sunda förvaltningsstrukturer

•  Governance score enligt externa dataleverantörer
•  Policy för affärsetik/uppförandekod för anställda
•  Uppförandekod för leverantörer
•  Policy för bekämpning av korruption och mutor
•  Korruptionsincidenter

Relationer till arbetstagarna

•  Social score enligt externa dataleverantörer
•  Policy för mänskliga rättigheter
•  Inblandning i incidenter relaterade till mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Löner till berörd personal

•  Ojusterad löneklyfta mellan könen
•  Inblandning i lönerelaterade incidenter och diskrimineringsincidenter

Efterlevnad av skatteregler

•  Inblandning i skatteincidenter

Påverkansarbete

Cicero Fonder anser att fokus på hållbarhet och långsiktighet ligger i våra kunders bästa intresse och vi verkar för att vara en ansvarsfull investerare och ägare.  
Vi arbetar på olika sätt med att påverka bolag att bli mer hållbara, för att hantera stora hållbarhetsrisker samt identifiera möjligheter till positiv påverkan.

  • Röstning på bolagsstämmor: Fondbolaget har ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. För bolag som är dubbellistade eller utländska används proxyröstning.
  • Medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UNPRI: Vi är anslutna till UNPRI, FN:s initiativ till hållbara investeringar, samt medlemmar i Swesif, ett forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige, för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka.
  • Påverkansdialoger: Fondbolaget initierar dialog med bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.