Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid.
Vad vi tror på

Cicero Fonder om hållbarhet och framtiden

En hållbar investering är en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål (t.ex. minskning av koldioxidutsläpp) eller ett socialt mål (t.ex. bekämpning av ojämlikheter). 

Cicero Fonders arbete inom hållbara investeringar följer internationella konventioner,
överenskommelser, lagar och regler. Vårt arbete utgår bland annat från FN:s 17 globala mål, UN Global
Compact (FN:s principer för ett ansvarsfullt företagande), OECD:s riktlinjer för multinationella företag
och ILO:s arbetsrättsliga konventioner. 

Vi är sedan 2015 anslutna till UNPRI, FN:s initiativ för hållbara investeringar. Vi är också medlemmar i Swesif, ett forum för hållbara investeringar i Sverige. Cicero Fonder står även bakom Parisavtalet och har som ambition att investera i bolag som minskar sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.

Fond Artikel Inriktning KIID-Risk
9
Global blandfond
3
8
Global blandfond
2
8
Global aktiefond
4
8
Svensk aktiefond
4
8
Svensk aktiefond (småbolag)
5
8
Svensk (aktie) indexfond
5
8
Svensk (aktie) indexfond
4
8
Amerikansk aktiefond
5
8
Amerikansk räntefond
4
8
Svensk räntefond
2
8
Nordisk räntefond
2

Artikelnummer ovan avser fondens klassificering enligt EU:s Disclosureförordning. Den reglerar bland annat hur fondbolag ska informera sina investerare och kunder om hållbara investeringar.

Artikel 8 innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Artikel 9 innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.

United Nations Principles for Responsible Investment

UNPRI

Syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. UNPRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:

 • Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
 • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete
 • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i
 • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
 • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
 • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna
Swedish Sustainable Investment Forum

SWESIF

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att:

 • Öka kunskapen om hållbara investeringar
 • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
 • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige
 • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
 • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande