Quesada Balanserad

Queasada Balanserad är en aktivt förvaltad global blandfond med en unik faktorförvaltning. Fonden placerar mellan 25 procent och 75 procent i aktierelaterade placeringar. Övrigt kapital placeras i ränterelaterade placeringar.

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras både på en unik faktormodell och på fundamentala val. Faktormodellen fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.

Neutral region- och branschfördelning. Ränteplaceringarna baseras på samma strategi som Ciceros räntefonder.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer bland annat in bolag som främjar miljörelaterade och – eller sociala egenskaper. Dessa kan vara till exempel bolag inom sol- och vindkraft, sociala bostäder, vattenrening m.m. Hållbarhetsanalyser inhämtas innan investering från källor som bolagens hållbarhetspolicy, Bloomberg och Sustainalytics. Utöver detta gör förvaltarna egna hållbarhetsanalyser av företagen genom att till exempel ta del av presentationer från bolagens ledning och närvara vid nyemissioner. Varje ny investering ska godkännas av Bolagets hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden, dels ur ett investeringsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Innehaven granskas även fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI.

Lägre risk än en Aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Blandfond med lägre risk än en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Förvaltare

Christer Sterndahlen

VD, Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltningschef

Oscar Sterndahlen

Förvaltare

Thomas Falkenklint

Förvaltare

Jonas Eklund

Förvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.
Fondfakta
Startdatum
2012-02-17
Fondtyp
Blandfond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
0,8%
Rörlig avgift
Ja, 20% över jämförelseindex
Minsta startinvestering
100
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0004357408

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7