Peabfonden

Fond med 40% Peab-aktier

Peabfonden är en aktivt förvaltad specialfond där upp till 40% placeras i Peab-aktier. Utöver detta kan till viss del placeras i till Peab närstående noterade bolag. Resterande del (ca 50%) placeras i fondandelar, främst i hållbara globala aktiefonder.

Investeringsfilosofi

Fonden är aktivt förvaltad med målsättning att långsiktigt uppnå en avkastning som överstiger den reala tillväxten i ekonomin.

Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer bland annat in fonder som främjar miljörelaterade och – eller sociala egenskaper. Hållbarhetsanalyser inhämtas innan investering från källor som Folksam, Bloomberg och Sustainalytics. Varje ny investering ska godkännas av Bolagets hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka fonderna i fonden, dels ur ett investeringsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Innehaven granskas även en gång per år av Folksam. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI.

Specialfond på uppdrag av ISEC Services

Vi förvaltar fonden på uppdrag av fondhotellet ISEC Services. För mer information och tillgång till

Informationsbroschyr
Faktablad (KIID dokument)
Årsberättelse och Halvårsredogörelse
se vidare nedanstående länk.

För köp hittar ni även anmälningsblankett under nedanstående länk.

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltare

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7