Eligo Strategifond Offensiv

Hållbar global Aktiefond med unik faktorförvaltning

Eligo Strategifond Offensiv är en global Aktiefond med en tydlig hållbarhetsprofil där bolag exkluderas i ej hållbara branscher samtidigt som fonden har ett mandat att välja in vissa bolag ur ett hållbarhetsperspektiv (t ex sol- och vindkraft).

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning.

Allokeringsinslag

Aktiefonden har ett allokeringsinslag beroende på förvaltarnas syn på aktiemarknaden. Fonden kan ha en marknadsexponering mot aktier mellan 80-120%.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer även in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på FN:s 17 principer. Det kan var bolag inom Sol- och vindkraft, Social bostäder, Vattenrening etc.

Risk i nivå med traditionell Aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Aktiefond med risk i nivå med en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.


Warning: Declaration of Visualizer_Source_Csv_Remote::getData() should be compatible with Visualizer_Source::getData($fetch_from_editable_table = false) in /home/nycicero/emese.nycicero.hemsida.eu/wp-content/plugins/visualizer/classes/Visualizer/Source/Csv/Remote.php on line 50