Cicero-Optimum US ESG Fixed Income

Hållbar amerikansk räntefond

Fonden är en aktiv förvaltad räntefond som placerar i US Dollar denominerade räntepapper med god kreditvärdighet. Investerar sker i obligationer med lång löptid kvar till förfall (duration). Fondens placeringar ska ha en för hela portföljen genomsnittlig duration på mellan 60% och 140% av jämförelseindex (Bloomberg/Barclay’s Long Government/Credit Bond Index), som har en lång duration. De enskilda innehaven kan ha längre löptid.

Strategi

Cicero Optimum US ESG Fixed Income placerar huvudsakligen i amerikanska statspapper och företagsobligationer med god kreditvärdighet (investment grade). Fonden har som mål att över tid överträffa sitt jämförelseindex Bloomberg/Barclays Long Government/Credit Bond Index. Andelen statspapper och företagsobligationer kan variera över tiden beroende på marknadsklimat men neutral vikt mot index är för tillfället 52% företagsobligationer och 48% statspapper.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Förvaltare

Thomas Falkenklint

Förvaltare

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.
Fondfakta
Startdatum
2021-09-13
Fondtyp
Räntefond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
0,7%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
1000
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0014452868

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7