Cicero Offensiv Hållbar

Hållbar global Aktiefond med unik faktorförvaltning

Cicero Offensiv Hållbar är en global Aktiefond med en tydlig hållbarhetsprofil där bolag exkluderas i ej hållbara branscher samtidigt som fonden har ett mandat att välja in vissa bolag ur ett hållbarhetsperspektiv (t ex sol- och vindkraft).

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning. Neutral region- och branschfördelning.

Allokeringsinslag

Aktiefonden har ett allokeringsinslag beroende på förvaltarnas syn på aktiemarknaden. Fonden kan ha en marknadsexponering mot aktier mellan 80-120%.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer bland annat in bolag som främjar miljörelaterade och – eller sociala egenskaper. Dessa kan vara till exempel bolag inom sol- och vindkraft, sociala bostäder, vattenrening m.m. Hållbarhetsanalyser inhämtas innan investering från källor som bolagens hållbarhetspolicy, Bloomberg och Sustainalytics. Utöver detta gör förvaltarna egna hållbarhetsanalyser av företagen genom att till exempel ta del av presentationer från bolagens ledning och närvara vid nyemissioner. Varje ny investering ska godkännas av Bolagets hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden, dels ur ett investeringsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Innehaven granskas även fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI.

Risk i nivå med traditionell Aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Aktiefond med risk i nivå med en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltningschef

Julia Cassel

Hållbarhetsanalytiker

Fondfakta
Startdatum
2013-04-04
Fondtyp
Aktiefond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
16:00
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
1,60%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
100
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0012116515

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7