Cicero Offensiv Hållbar

Global aktiefond med unik faktorförvaltning

Cicero Offensiv Hållbar är en aktivt förvaltad global aktiefond med en unik faktorförvaltning. Fonden har hållbarhet som mål och investerar i aktier som, enligt fondbolagets värdering, bidrar till ett miljömål.

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras på en väl genomarbetad unik faktormodell som fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.
Fondens bolagsurval avseende aktiedelen baseras på ca 1400 globala bolag. Efter systematisk bolagsscreening och exkludering av icke-hållbara bolag återstår ca 160 aktier. Därtill väljer förvaltarna in ytterligare ca 40 bolag utifrån fundamental analys och bidrag till hållbarhetsmål.

Fonden har neutral region- och branschfördelning.
Aktiefonden har ett allokeringsinslag beroende på förvaltarnas syn på aktiemarknaden. Fonden kan ha en marknadsexponering mot aktier mellan 80-120%.

Allokeringsinslag

Vi väljer in bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid.
Cicero Offensiv Hållbar har hållbarhet som mål, vilket innebär att samtliga innehav, exklusive derivat och likvida medel, ska bestå av hållbara investeringar.

För att räknas som hållbara investeringar och väljas in i fonden ska aktieinnehav och räntepapper uppfylla minst ett av följande invalskriterier:

 • ”Best-in-class”: Bolag som är industriledare inom hållbarhet – bolagen ska bl.a. ha högt ESG-betyg (hög hållbarhetsprestation) samt klimatåtaganden enligt parisavtalet.
 • Impact: Bolag som enligt fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins miljömål genom sin affärsmodell, exempelvis bolag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering.
 • SDG: Bolag som enligt fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av FN:s 17 globala mål.

Vi exkluderar bolag

Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

 • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.
 • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.
 • Bolag där sammantaget mer än 5% av omsättningen härrör från fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, gambling och pornografi
 • Bolag som inte når upp till fondbolagets krav på ESG-granskning.

Bolagen följs upp regelbundet av förvaltarna och fondbolagets hållbarhetsanalytiker.

Risk i nivå med traditionell aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global aktiefond med risk i nivå med andra aktiefonder. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) Sammanfattning

Cicero Offensiv Hållbar är en aktivt förvaltad global aktiefond med hållbarhet som mål enligt artikel 9 i SFDR. Fonden investerar huvudsakligen i regionerna USA, Europa, Norden och Japan.

Målet för hållbar investering är att fonden ska bidra till en grön omställning i syfte att motverka negativ påverkan på klimat och miljö. Fondens koldioxidavtryck ska minska över tid i enlighet med Parisavtalet. Fonden ska också bidra till FN:s globala mål och EU-taxonomins sex miljömål: begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Fonden tillämpar Morningstar Developed Markets Paris Aligned Benchmark (PAB) Index som referensvärde. Indexet utgör ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt avdelning III kapitel 3a i förordning (EU) 2016/1011 (EU:s benchmarkförordning) med metod tillgänglig på indexets webbplats.

Fonden applicerar tre övergripande hållbarhetsstrategier: Välja in, välja bort och påverka.

Välja in: För att räknas som hållbara investeringar och väljas in i fonden ska aktieinnehav och räntepapper uppfylla minst ett av följande invalskriterier:

 • ”Best-in-class”: Bolag som är industriledare inom hållbarhet – bolagen ska bl.a. ha högt ESG-betyg (hållbarhetsprestation) samt klimatåtaganden enligt parisavtalet.
 • Impact: Bolag som enligt fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins miljömål genom sin affärsmodell, exempelvis bolag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering.
 • Gröna och hållbarhetslänkade obligationer: Obligationer där pengarna ska användas för gröna ändamål, till exempel för att finansiera lån till projekt inom förnybar energi, eldrivna fordon eller byggande av energieffektiva hus och fastigheter.

Välja bort: Fonden exkluderar bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption, bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen, samt bolag där sammantaget mer än 5% av omsättningen härrör från fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, gambling och pornografi. Fonden investerar inte heller i bolag med låg hållbarhetsprestation.

Påverka: Fonden påverkar bolag genom röstning på bolagsstämmor, medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UN PRI samt dialog med bolag när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat.

Minst 90% av fonden ska bestå av hållbara investeringar med ett miljömål. Av dessa 90% ska minst 10% av fondens investeringar vara förenliga med kraven i EU-taxonomin och övriga 80% av hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med kraven i EU-taxonomin. Övriga 10%, ”Nr 2 Inte hållbara”, inkluderar enbart derivat och likvida medel.

b) Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

Fonden säkerställer att inga hållbara investeringar orsakar betydande skada för andra hållbarhetsmål. Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas av förvaltarna vid samtliga investeringar, både inför en investering och i den aktiva förvaltningen. Detta görs genom att mäta och analysera följande 18 Principal Adverse Impact-indikatorer (PAI-indikatorer):

 • Växthusgasutsläpp
  • Utsläpp av växthusgaser (PAI 1 tabell 1)
  • Koldioxidavtryck (PAI 2 tabell 1)
  • Investeringsobjektets växthusgasintensitet (PAI 3 tabell 1)
  • Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (PAI 4 tabell 1)
  • Andel icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion (PAI 5 tabell 1)
  • Energiförbrukningsintensitet (PAI 6 tabell 1)
  • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp (PAI 4 tabell 2)
 • Biologisk mångfald
  • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald (PAI 7 tabell 1)
 • Vatten
  • Utsläpp till vatten (PAI 8 tabell 1)
 • Avfall
  • Farligt avfall och radioaktivt avfall (PAI 9 tabell 1)
 • Sociala förhållanden och personalfrågor
  • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1)
  • Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 11 tabell 1)
  • Ojusterad löneklyfta mellan könen (PAI 12 tabell 1)
  • Jämnare könsfördelning i styrelsen (PAI 13 tabell 1)
  • Exponering mot kontroversiella vapen (PAI 14 tabell 1)

Via extern dataleverantör kan bolags prestation mot PAI-indikatorerna jämföras mot branschkollegor. Bolag som presterar undermåligt på de Principal Adverse Impact (PAI)-indikatorerna kan komma att exkluderas.

Fonden avstår från att placera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption, däribland OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Detta säkerställs genom en normbaserad screening som genomförs löpande med hjälp av externa dataleverantörer.

c) Den finansiella produktens mål för hållbar investering

Cicero Offensiv Hållbar har hållbarhet som mål enligt artikel 9 i SFDR. Målet för hållbar investering är att fonden ska bidra till en grön omställning i syfte att motverka negativ påverkan på klimat och miljö. Fondens koldioxidavtryck ska minska över tid i enlighet med Parisavtalet. Fonden ska också bidra till FN:s globala mål och EU-taxonomins sex miljömål: begränsning av klimatförändringar, anpassning till klimatförändringar, hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, övergång till en cirkulär ekonomi, förebyggande och kontroll av föroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

d) Investeringsstrategi

Fonden applicerar tre övergripande hållbarhetsstrategier:

 • Välja in
 • Välja bort
 • Påverka

Fonden väljer in bolag utifrån tre strategier:

 • Best-in-class”-bolag.
  • Industriledare inom hållbarhet – bolaget har klimatmål enligt parisavtalet (i första hand Science Based Targets) och arbetar aktivt för att minska sina koldioxidutsläpp. Bolaget ska ha ett ESG-betyg över snittet för sin sektor enligt externa dataleverantörer. Dessutom ska bolaget ha en klimatpolicy, initiativ för minskning av koldioxidutsläpp och en nedåtgående trend avseende koldioxidutsläppsintensiteten i Scope 1 & 2. I hållbarhetsanalysen beaktas även huruvida bolaget har mål för andelen förnybar energi, andelen förnybar energikonsumtion, policy för energieffektivitet samt bolagets energiintensitet. Vidare ska bolaget bidra till ett eller flera av FN:s globala mål. Bolag med aktiviteter som omfattas av EU-taxonomin ska bidra till ett eller flera av EU-taxonomins miljömål
 • Impact-bolag
  • Bolag som enligt fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins miljömål genom sin affärsmodell, exempelvis bolag som huvudsakligen är verksamma inom förnybar energiproduktion, energieffektivisering och vattenrening.
 • Gröna och hållbarhetslänkade obligationer
  • Obligationer där pengarna ska användas för gröna ändamål, till exempel för att finansiera lån till projekt inom förnybar energi, eldrivna fordon eller byggande av energieffektiva hus och fastigheter.

Fonden väljer bort (exkluderar) bolag utifrån fyra strategier för att säkerställa att bolagen inte orsakar betydande skada för något annat mål för hållbar investering:

 • Etisk sektorscreening – fonden avstår från att placera i bolag där sammantaget mer än 5% av omsättningen sammantaget härrör från något av följande verksamhetsområden:
  • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
  • Vapen och/eller krigsmateriel
  • Alkohol och tobak
  • Kommersiell spelverksamhet (gambling)
  • Pornografi
 • Normbaserad screening – fonden avstår från att placera i:
  • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
  • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klusterbomber och personminor, kärnvapen och kemiska vapen
 • ESG-screening – fonden väljer bort bolag med låg hållbarhetsprestation:
  • Bolagen granskas och betygsätts ur ett miljömässigt (E-Environment), socialt (S) och styrningsperspektiv (G-Governance) där ett antal hållbarhetsindikatorer analyseras, såsom koldioxidutsläpp, förnybar energi och jämställdhet i styrelsen.
  • Bolag med lågt ESG-betyg exkluderas från fonden
 • PAI-screening – Cicero beaktar 18 Principal Adverse Impact (PAI)-indikatorer (se avsnitt “b) Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering”) i hållbarhetsanalysen vilka kan leda till att bolag exkluderas. Via extern dataleverantör kan bolags prestation mot PAI-indikatorerna jämföras mot branschkollegor

Fonden påverkar bolag genom:

 • Röstning på bolagsstämmor. Fondbolaget har ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven.
 • Medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UN PRI (FN:s principer för hållbara investeringar)
 • Dialog med bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

Samtliga strategier för att välja bort och välja in bolag är bindande. Aktieinnehaven i fonden ska antingen uppfylla kritierna för ”Best-in-class” eller ”Impact” för att räknas som hållbara investeringar och således platsa i fonden. Räntepapper som väljs in i fonden ska antingen vara gröna eller hållbarhetslänkade, alternativt ska emittenten uppfylla kraven för ”Best-in-class” eller ”Impact” för att uppfylla kravet om hållbar investering.

Investeringsobjekten ska följa praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler. Bolagen ska även ha goda standarder för affärsetik i enlighet med internationella normer och riktlinjer, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN Global Compacts Tio Principer.
Bedömningen av god styrning görs baserat på resultatet från den normbaserade screeningen samt analys av några av nedanstående indikatorer:

 • Sunda förvaltningsstrukturer
  • Andel oberoende styrelseledamöter
  • Policy för affärsetik/uppförandekod för anställda
  • Uppförandekod för leverantörer
 • Relationer till arbetstagarna
  • Policy för skydd av visselblåsare
  • Policy/ledningssystem för hälsa och säkerhet
  • Policy för mänskliga rättigheter
  • Policy för bekämpning av korruption och mutor
 • Löner till berörd personal
  • Jämställdhetspolicy
 • Efterlevnad av skatteregler
  • Inblandning i signifikanta skatteincidenter

e) Andel av investeringar

Minst 90% av fonden ska bestå av hållbara investeringar med ett miljömål. Av dessa 90% ska minst 10% av fondens investeringar vara förenliga med kraven i EU-taxonomin och övriga 80% av hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med kraven i EU-taxonomin.

Övriga 10%, ”Nr 2 Inte hållbara”, inkluderar enbart derivat och likvida medel. Derivat används endast i likviditetssyfte och för att kontrollera valutarisker. Det kan även användas för tillfälliga exponeringar i marknadssyfte för att hantera risk. Fonden investerar huvudsakligen i ESG-screenade terminer.

f) Övervakning av mål för hållbar investering

Att fondens mål för hållbar investering uppnås mäts genom följande indikatorer:

 • Fondens koldioxidavtryck
 • Andel investeringar i bolag som har koldioxidutsläppsmål som är verifierade av Science Based Targets initiative (SBTi)
 • Andel investeringar i bolag som har satt upp specifika miljöpolicys eller åtagit sig andra miljöåtaganden
 • Andel investeringar i bolag med ett ESG-betyg högre än genomsnittet i respektive sektor
 • Andel investeringar i bolag som bidrar till ett eller flera miljömål enligt EU-taxonomin
 • Andel investeringar som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

När EU:s taxonomi-lagstiftning är färdigställd kommer även fondens taxonomiförenlighet att mätas genom omsättning (andel av investeringsobjektens intäkter från gröna verksamheter).

g) Metoder

Hållbarhetsindikatorerna som används för att mäta uppnåendet av fondens mål för hållbar investering beräknas enligt följande:

 • Fondens koldioxidavtryck: [((investeringens aktuella värde/investeringens företagsvärde) * investeringsobjektets scope 1 och 2-växthusgasutsläpp) / aktuellt värde på alla investeringar]
 • Andel investeringar i bolag som har koldioxidutsläppsmål som är verifierade av Science Based Targets initiative (SBTi): [värdet av investeringar i bolag som har Science Based Targets / värde på alla investeringar]
 • Andel investeringar i bolag som har satt upp specifika miljöpolicys eller åtagit sig andra miljöåtaganden: [värdet av investeringar i bolag som har specifika miljöåtaganden / värde på alla investeringar]
 • Andel investeringar i bolag med ett ESG-betyg högre än genomsnittet i respektive sektor: [värdet av investeringar i bolag med ESG-betyg över snittet för sin sektor / värde på alla investeringar]
 • Andel investeringar i bolag som bidrar till ett eller flera miljömål enligt EU-taxonomin: [värdet av investeringar i bolag som bidrar till EU-taxonomins miljömål / värde på alla investeringar]
 • Andel investeringar som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling: [värdet av investeringar i bolag som bidrar till EU-taxonomins miljömål / värde på alla investeringar]

Fondens taxonomiförenlighet kommer att mätas genom omsättning.

Data samlas huvudsakligen in från innehavens års-/hållbarhetsrapporter och webbplatser. Fondbolaget har ett egenutvecklat hållbarhetsverktyg där den data som samlas in gällande innehaven sparas och kan följas över tid. Samtliga innehav analyseras och betygsätts ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på över 30 datapunkter. Även externa ratings och hållbarhetsbetyg vägs in i hållbarhetsanalysen.

h) Datakällor och databehandling

Huvudsaklig datakälla utgörs av innehavens egenrapporterade data vilken samlas in direkt från bolagens års-/hållbarhetsrapporter, webbplatser, via mailkontakt eller motsvarande. För att säkerställa så hög datakvalitet som möjligt strävar fondbolaget efter en hög andel egenrapporterad data och en låg andel estimat i de hållbarhetsindikatorer som mäts och rapporteras.

I de fall bolagen inte kan rapportera den data som krävs för beräkning av hållbarhetsindikatorer görs estimat baserat på liknande bolag i samma industri och av samma storlek. De estimat som används ska vara konservativa. Fondens innehav förändras över tid och således även andelen estimerad data. Andelen estimerad data anges alltid i regelbundna rapporter där hållbarhetsindikatorer redovisas.

Fondbolaget använder Sustainalytics som extern datakälla för den normbaserade screeningen och den etiska branschscreeningen. Sustainalytics förenklar bevakningen av bolags inblandning i kontroverser och brott mot internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

i) Begränsningar för metoder och data

Eftersom det i dagsläget saknas regelverk för rapportering av hållbarhetsdata, och eftersom en låg andel av den hållbarhetsdata som företag rapporterar har granskats av en revisor eller annan oberoende tredje part, finns det en risk att den data som bolagen rapporterar publikt varierar i kvalitet. I många fall har bolagen själva använt sig av estimat vilka fondbolagen ej har möjlighet att granska eller verifiera. Detta innebär att den data som fondbolaget använder i sina hållbarhetsanalyser i vissa fall kan vara bristfällig, även om den hämtas direkt från innehaven.

Risken för bristfällig data bedöms vara särskilt hög gällande rapportering av koldioxidutsläpp i Scope 3, där bolag sällan rapporterar på samtliga 15 utsläppskategorier i Scope 3 vilket begränsar jämförbarheten. Därför analyseras och jämförs i första hand bolags utsläpp i Scope 1 och 2, där rapporteringen är mer standardiserad och där tillgänglig data bedöms vara av högre kvalitet.

j) Due diligence

Cicero Fonder beaktar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer såsom miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Fondbolagets förvaltare gör både en finansiell bolagsanalys och en hållbarhetsanalys på samtliga bolag inför investering. I hållbarhetsanalysen görs bedömning av bolagets miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsfaktorer samt en genomgång av eventuella hållbarhetsincidenter. Varje ny investering ska skriftligen godkännas av fondbolagets hållbarhetsansvarige eller av Hållbarhetsutskottet.

Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga innehav granskas regelbundet, minst kvartalsvis, av bolagets hållbarhetsanalytiker. Fondens innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida.

k) Strategier för engagemang

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Cicero Fonder är medlemmar i intresseorganisationerna Swesif samt UNPRI för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka. Dessutom har vi ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. Vidare ägnar vi oss åt Proxy-röstning för de internationella innehaven.

Fondbolaget kontaktar bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

Mer information om fondbolagets påverkansarbete finns i Cicero Fonders hållbarhetspolicy.

l) Uppnåendet av målet för hållbar investering

Fonden har minskning av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som mål i enlighet med Art 9(3) SFDR. Fonden har följande index som referensvärde: Morningstar Developed Markets Paris Aligned Benchmark GR USD. Referensvärdet utgör ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt avdelning III kapitel 3a i förordning (EU) 2016/1011 (EU:s benchmarkförordning).

Referensvärdet skiljer sig från ett brett marknadsindex genom sitt mål om minst 50% minskning av de genomsnittliga utsläpp jämfört mot sitt moderindex, Morningstar Developed Markets Large-Mid Index. Växthusgasintensiteten ska minska med i genomsnitt minst 7 % per år.
I indexet görs grundläggande exkluderingar, såsom kontroversiella vapen, tobak och de som bryter mot FN:s normer, samt aktivitetsgrundade exkluderingar, såsom olja- och gasbolag. Vikten för kritiska branscher (high climate impact) ska vara minst lika stor som i marknadsindexet. Bolag med publicerade utsläppsmål (Science-Based Targets) har övervikt i indexet. Bolag som har en låg koldioxidrisk och som producerar gröna lösningar (t.ex. förnybar energi och energieffektivitet) har övervikt i indexet. Indexuppdateringar sker halvårsvis, i december och juni.
Metoden för beräkningen av indexet kan hittas på Morningstars webbplats.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Christer Sterndahlen

VD, Förvaltare

Jonas Eklund

Förvaltare

Fondfakta
Startdatum
2013-04-04
Fondtyp
Aktiefond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
16:00
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
1,60%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
100
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0012116515

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7