Cicero Global

Cicero Global är en global Aktiefond med en tydlig hållbarhetsprofil där bolag exkluderas i ej hållbara branscher.

Unik faktormodell

Aktieurvalet baseras både på en unik faktormodell och på fundamentala val. Faktormodellen fokuserar på stabila, lönsamma kvalitetsbolag med bra kassaflöde och hög total direktavkastning.

Neutral region- och branschfördelning.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer bland annat in bolag som främjar miljörelaterade och – eller sociala egenskaper. Dessa kan vara till exempel bolag inom sol- och vindkraft, läkemedelsbolag, vattenrening m.m. Hållbarhetsanalyser inhämtas innan investering från källor som bolagens hållbarhetspolicy, Bloomberg och Sustainalytics. Utöver detta gör förvaltarna egna hållbarhetsanalyser av företagen genom att till exempel ta del av presentationer från bolagens ledning och närvara vid nyemissioner. Varje ny investering ska godkännas av Bolagets hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden, dels ur ett investeringsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Innehaven granskas även fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Risk i nivå med traditionell aktiefond

Fonden passar en investerare som vill ha en global Hållbar Aktiefond med risk i nivå med en Aktiefond. Långsiktig placeringshorisont och avvägt risktagande med beaktande av potentiell nedsida.

Väldiversifierad portfölj av noggrant analyserade innehav, utvalda på fundamentala grunder utan hänsyn till marknadsvikt.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) Sammanfattning

Cicero Global är en aktivt förvaltad global aktiefond som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Även om den inte har hållbar investering som mål, har fonden en minimiandel på 70% hållbara investeringar med ett miljömål. Samtliga innehav analyseras och bevakas löpande ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (minskning av växthusgasutsläpp, övergången till förnybar energi) och sociala egenskaper (respekt för internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption).

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

Fonden investerar inte i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (PAI 4 tabell 1), företag involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (PAI 14 tabell 1) eller företag inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1). Fonden beaktar även jämnare könsfördelning i styrelserna (PAI 13 tabell 1).

De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar mäts minst kvartalsvis genom följande indikatorer:

 • Utsläpp av växthusgaser (PAI 1 tabell 1)
 • Koldioxidavtryck (PAI 2 tabell 1)
 • Investeringsobjektens växthusgasintensitet (PAI 3 tabell 1)
 • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp (PAI 4 tabell 2)
 • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion (PAI 5 tabell 1)
 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1)

Fonden applicerar tre övergripande hållbarhetsstrategier:

 • Välja bort
 • Välja in
 • Påverka

Fonden väljer bort (exkluderar) bolag utifrån tre strategier:

 • Etisk sektorscreening – fonden avstår från att placera i bolag där sammantaget mer än 5% av omsättningen sammantaget härrör från fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, gambling och pornografi.
 • Normbaserad screening – fonden avstår från att placera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klusterbomber och personminor, kärnvapen och kemiska vapen.
 • ESG-screening – fonden väljer bort bolag låg med hållbarhetsprestation.

Fonden väljer in bolag utifrån två strategier:

 • ”Best-in-class”-bolag
  • Industriledare inom hållbarhet – bolagen ska bl.a. ha högt ESG-betyg samt klimatåtaganden enligt parisavtalet.
 • Impact-bolag
  • Bolag som utifrån fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins miljömål genom sin affärsmodell, exempelvis bolag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering

Fonden påverkar bolag genom:

 • Röstning på bolagsstämmor
 • Medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UN PRI (FN:s principer för hållbara investeringar)
 • Bolagsdialoger

Samtliga strategier för att välja bort är bindande. Minst 70% av aktieinnehaven i fonden ska antingen uppfylla kriterierna för ”Best-in-class” eller ”Impact” för att räknas som hållbara investeringar.

Fondbolaget har ett egenutvecklat hållbarhetsverktyg där data som samlas in gällande innehaven sparas och kan följas över tid. Samtliga innehav analyseras och betygsätts ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på över 30 datapunkter. Även externa ratings och hållbarhetsbetyg vägs in i hållbarhetsanalysen.

b) Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Även om fonden inte har en hållbar investering som sitt mål, kommer den att ha en minimiandel på 70% hållbara investeringar.

För att säkerställa att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för något av målen för hållbar investering, beaktar fonden följande indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

 • Företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (PAI 4 tabell 1)
 • Företag involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (PAI 14 tabell 1)
 • Företag inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1).

Företag som har varit inblandade i brott mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har exkluderats från fonden.

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar följande miljörelaterade egenskaper:

 • Minskning av växthusgasutsläpp
 • Övergången till förnybar energi

Fonden främjar följande sociala egenskaper:

 • Respekt för internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption

Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

d) Investeringsstrategi

Fonden applicerar tre övergripande hållbarhetsstrategier:

 • Välja bort
 • Välja in
 • Påverka

Fonden väljer bort (exkluderar) bolag utifrån tre strategier:

 • Etisk sektorscreening – fonden avstår från att placera i bolag där sammantaget mer än 5% av omsättningen sammantaget härrör från något av följande verksamhetsområden:
  • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
  • Vapen och/eller krigsmateriel
  • Alkohol och tobak
  • Kommersiell spelverksamhet (gambling)
  • Pornografi
 • Normbaserad screening – fonden avstår från att placera i:
  • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
  • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klusterbomber och personminor, kärnvapen och kemiska vapen
 • ESG-screening – fonden väljer bort bolag med låg hållbarhetsprestation:
  • Bolagen granskas och betygsätts ur ett miljömässigt (E-Environment), socialt (S) och styrningsperspektiv (G-Governance) där ett antal hållbarhetsindikatorer analyseras, såsom koldioxidutsläpp, förnybar energi och jämställdhet i styrelsen.

Bolag som inte godkänns enligt den normbaserade eller etiska sektorscreeningen hamnar på fondbolagets exkluderingslista efter beslut från hållbarhetskommittén. Fonden investerar inte i bolag som hamnat på denna lista. Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen.

Fonden väljer in bolag utifrån två strategier:

 • ”Best-in-class”-bolag
  • Industriledare inom hållbarhet – bolagen ska bl.a. ha högt ESG-betyg samt klimatåtaganden enligt parisavtalet.
 • Impact-bolag
  • Bolag som utifrån fondbolagets värdering bidrar till ett eller flera av EU-taxonomins miljömål genom sin affärsmodell, exempelvis bolag verksamma inom förnybar energi och energieffektivisering

Fonden påverkar bolag genom:

 • Röstning på bolagsstämmor. Fondbolaget har ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. För bolag som är dubbellistade eller utländska används proxyröstning.
 • Medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UN PRI (FN:s principer för hållbara investeringar)
 • Dialog med bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

Samtliga strategier för att välja bort är bindande. Minst 70% av aktieinnehaven i fonden ska antingen uppfylla kriterierna för ”Best-in-class” eller ”Impact” för att räknas som hållbara investeringar.

e) Andel av investeringar

Samtliga av fondens aktieinnehav ska vara anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt de bindande delarna i investeringsstrategin. Fonden ska även investera minst 70% i bolag som bidrar till ett miljömål. ”Nr 2 Annat” inkluderar enbart derivat och likvida medel.

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Följande hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt:

 • Miljörelaterade egenskaper
  • Minskning av växthusgasutsläpp
   • Utsläpp av växthusgaser (PAI 1 tabell 1)
   • Koldioxidavtryck (PAI 2 tabell 1)
   • Investeringsobjektens växthusgasintensitet (PAI 3 tabell 1)
   • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp (PAI 4 tabell 2)
  • Övergången till förnybar energi
   • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion (PAI 5 tabell 1)
 • Sociala egenskaper
  • Respekt för internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
   • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1)

Hållbarhetsindiktatorerna mäts och analyseras minst kvartalsvis för samtliga av fondens innehav.

g) Metoder

Fondbolaget har ett egenutvecklat hållbarhetsverktyg där data som samlas in gällande innehaven sparas och kan följas över tid. Samtliga innehav analyseras och betygsätts ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på över 30 datapunkter. Även externa ratings och hållbarhetsbetyg vägs in i hållbarhetsanalysen.

h) Datakällor och databehandling

Huvudsaklig datakälla utgörs av innehavens egenrapporterade data vilken samlas in direkt från bolagens hållbarhetsrapporter och webbplatser. För att säkerställa så hög datakvalitet som möjligt strävar fondbolaget efter en hög andel egenrapporterad data och en låg andel estimat i de hållbarhetsindikatorer som mäts och rapporteras.

I de fall bolagen inte rapporterar den data som krävs för beräkning av hållbarhetsindikatorer görs estimat baserat på liknande bolag i samma industri och av samma storlek. De estimat som används ska vara konservativa. Fondens innehav förändras över tid och således även andelen estimerad data. Andelen estimerad data anges alltid i regelbundna rapporter där hållbarhetsindikatorer redovisas.

Fondbolaget använder Sustainalytics som extern datakälla för den normbaserade screeningen och den etiska branschscreeningen. Sustainalytics förenklar bevakningen av bolags inblandning i kontroverser och brott mot internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

i) Begränsningar för metoder och data

Eftersom det i dagsläget saknas regelverk för rapportering av hållbarhetsdata, och eftersom en låg andel av den hållbarhetsdata som företag rapporterar har granskats av en revisor eller annan oberoende tredje part, finns det en risk att den data som bolagen rapporterar publikt varierar i kvalitet. I många fall har bolagen själva använt sig av estimat vilka fondbolagen ej har möjlighet att granska eller verifiera. Detta innebär att den data som fondbolaget använder i sina hållbarhetsanalyser i vissa fall kan vara bristfällig, även om den hämtas direkt från innehaven.

Risken för bristfällig data bedöms vara särskilt hög gällande rapportering av koldioxidutsläpp i Scope 3, där bolag sällan rapporterar på samtliga 15 utsläppskategorier i Scope 3 vilket begränsar jämförbarheten. Därför analyseras och jämförs i första hand bolags utsläpp i Scope 1 och 2, där rapporteringen är mer standardiserad och där tillgänglig data bedöms vara av högre kvalitet.

j) Due diligence

Cicero Fonder beaktar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer såsom miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Fondbolagets förvaltare gör både en finansiell bolagsanalys och en hållbarhetsanalys på samtliga bolag inför investering. I hållbarhetsanalysen görs bedömning av bolagets miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsfaktorer samt en genomgång av eventuella hållbarhetsincidenter. Varje ny investering ska skriftligen godkännas av fondbolagets hållbarhetsansvarige eller av Hållbarhetsutskottet.

Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga innehav granskas regelbundet, minst kvartalsvis, av bolagets hållbarhetsanalytiker. Fondens innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida.

k) Strategier för engagemang

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Cicero Fonder är medlemmar i intresseorganisationerna Swesif samt UNPRI för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka. Dessutom har vi ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. Vidare ägnar vi oss åt Proxy-röstning för de internationella innehaven.

Fondbolaget kontaktar bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

Mer information om fondbolagets påverkansarbete finns i Cicero Fonders hållbarhetspolicy.

l) Uppnåendet av målet för hållbar investering

Fonden har minskning av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som mål i enlighet med Art 9(3) SFDR. Fondens innehav ska minska sina utsläpp i enlighet med parisavtalet; 7,6% per år mellan 2020 och 2030

Det finns i dagsläget inte något EU-referensvärde för klimatomställning eller EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet. Fondbolaget avser att använda ett Paris Aligned Benchmark (PAB-index) enligt Benchmarkförordningen för att mäta uppnåendet av fondens mål för och söker aktivt efter ett index som överensstämmer med fondens egenskaper och mål.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Christer Sterndahlen

VD, Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltningschef

Julia Cassel

Hållbarhetsanalytiker

Oscar Sterndahlen

Förvaltare

Jonas Eklund

Förvaltare

Fondfakta
Startdatum
2016-12-14
Fondtyp
Aktiefond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
1,35%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
100
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0008737225

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7