Aktiespararna Småbolag Edge

Små bolag, stora möjligheter

Aktiespararna Småbolag Edge är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot hållbara svenska småbolag som kan påvisa tillväxt och lönsamhet.

Unik faktormodell

Fondens strategi består av två delar: en kvantitativ strategi och traditionell fundamental analys. I den kvantitativa delen väljer förvaltarna systematiskt ca 40-50 st bolag enligt objektiva kriterier eller så kallade ”faktorer” som är kopplade till bolagens lönsamhet, tillväxt och värdering. Den fundamentala delen baseras på fundamental analys där förvaltarna kan placera i sina 15-20 st starkaste bolagsidéer och även investera i exempelvis börsintroduktioner. Innehaven utvärderas därefter löpande.

Vi exkluderar bolag

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart kommer att ha bättre avkastning än övriga bolag över tid. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i:

* Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

* Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen.

Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Fossila bränslen, Vapen, Alkohol, Tobak, Spel och Pornografi.

Vi väljer in bolag

Fonden väljer bland annat in bolag som främjar miljörelaterade och – eller sociala egenskaper. Dessa kan vara till exempel bolag inom sol- och vindkraft, sociala bostäder, vattenrening m.m. Hållbarhetsanalyser inhämtas innan investering från källor som bolagens hållbarhetspolicy, Bloomberg och Sustainalytics. Utöver detta gör förvaltarna egna hållbarhetsanalyser av företagen genom att till exempel ta del av presentationer från bolagens ledning och närvara vid nyemissioner. Varje ny investering ska godkännas av Bolagets hållbarhetsansvarige. Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden, dels ur ett investeringsperspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Innehaven granskas även fyra gånger per år via Sustainalytics. Samtliga av fondernas innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida, samt sammanställer Bolaget en årlig rapport till UN PRI.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltningschef

Julia Cassel

Hållbarhetsanalytiker

Fondfakta
Startdatum
2021-06-15
Fondtyp
Aktivt förvaltad aktiefond
Handel
Dagligen, svenska vardagar
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
0,30% + 20% över jämförelseindex
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
100
Utdelning
Nej
ISIN-kod
SE0011415256

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7