Aktiespararna Direktavkastning

Indexfond med högutdelande bolag

Se film om Aktiespararna Direktavkastning

Aktiespararna Direktavkastning är en fond som kombinerar aktiva och passiva förvaltningsstrategier. Strategin innebär att fonden har som syfte att överträffa Stockholmsbörsen genom att investera i finansiellt stabila bolag med stor utdelningspotential. Fonden följer index för de 21 storbolag med högst direktavkastning noterade på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Fonden tar även ett aktivt ägaransvar enligt Aktiespararnas policy för ägarstyrning.

Bolagens direktavkastning viktas utifrån de senaste tre åren, där årets föreslagna utdelning viktas till 60 procent och de två föregående årens utdelningar viktas till 30 procent respektive 10 procent, varefter de 21 bolag med högst viktad direktavkastning väljs. I mars varje år görs en revidering av indexets (och fondens) aktieinnehav. Vid revideringstillfället ingår alla bolagen med lika vikt, vilka sedan förändras löpande beroende på respektive akties utveckling fram tills nästa årliga revidering.

Att investera i Aktiespararna Direktavkastning är ett enkelt sätt att få exponering mot de bolag på Stockholmsbörsen som har den högsta direktavkastningen, vilken över tid är en viktig del av den totala avkastningen på en aktieinvestering.

Investeringsfilosofi

Fonden har som målsättning att följa SIXSEDIV21SRIGI -index så nära som möjligt. SIXSEDIV21SRIGI-index består av de 60 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst direktavkastning (baserat på historisk och föreslagen utdelning).

Fonden följer ett hållbarhetsscreenat index, SIX Sweden Dividend 21 SRI, och placerar inte i bolag som är involverade till mer än 5 % av vapen, tobaksprodukter, alkohol, pornografi, fossila bränslen och spel.

Utdelningsinformation

Aktiespararna Direktavkastning finns i två andelsklasser, A och B

Aktiespararna Direktavkastning A återinvesterar alla utdelningar från fondens innehav.

Fonden Aktiespararna Direktavkastning B är däremot en utdelande andelsklass.

De utdelningar som bolagen betalar ut återinvesteras i fonden. En gång per år delas de erhållna utdelningarna ut till fondens andelsägare.

Årets utdelningen som avskiljs 16/6 2023 är på 7,23 kr per fondandel eller ca 5,8% med dagens andelskurs. Detta utbetalas kontant till kundernas depåer för de kunder som ägde Andelsklass B vid utdelningstillfället (de andelsägare som äger fonden den 16/6). Utbetalningsdatum är den 19/6.

Aktivt ägaransvar

Till skillnad från många indexfonder tar Aktiespararna Direktavkastning ett aktivt ägaransvar. Cicero Fonder har ett nära samarbete med Aktiespararna, vilket innebär att Aktiespararna genom fullmakt röstar på bolagsstämmorna för fondens räkning. Aktiespararna arbetar aktivt med att förbättra förutsättningarna för aktiesparare och för en bättre aktieägarmiljö.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) Sammanfattning

Aktiespararna Direktavkastning är en fond som kombinerar aktiva och passiva investeringsstrategier. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Även om den inte har hållbar investering som mål, har fonden en minimiandel på 20% hållbara investeringar med ett miljömål. Samtliga innehav analyseras och bevakas löpande ur ett hållbarhetsperspektiv.

Fonden främjar miljörelaterade egenskaper (minskning av växthusgasutsläpp, övergången till förnybar energi) och sociala egenskaper (respekt för internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption).

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som rör miljö, sociala frågor och personalfrågor, respekt för mänskliga rättigheter samt frågor rörande bekämpning av korruption och mutor.

För att säkerställa att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för något av målen för hållbar investering, så investerar inte fonden i företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (PAI 4 tabell 1), företag involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (PAI 14 tabell 1) eller företag inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1). Fonden beaktar även jämnare könsfördelning i styrelserna (PAI 13 tabell 1).

Följande hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt:

 • Utsläpp av växthusgaser (PAI 1 tabell 1)
 • Koldioxidavtryck (PAI 2 tabell 1)
 • Investeringsobjektens växthusgasintensitet (PAI 3 tabell 1)
 • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp (PAI 4 tabell 2)
 • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion (PAI 5 tabell 1)
 • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1)

Fonden applicerar två övergripande hållbarhetsstrategier:

 • Välja bort
 • Påverka

Fonden väljer bort (exkluderar) bolag utifrån två strategier baserat på Sustainalytics regelverk:

 • Etisk sektorscreening – fonden avstår att placera i bolag där mer än 5% av den faktiska eller uppskattade omsättningen härrör från fossila bränslen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, gambling och pornografi.
 • Normbaserad screening – fonden avstår från att placera i bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klusterbomber och personminor, kärnvapen och kemiska vapen.

Indexleverantören SIX baserar den etiska sektorscreeningen och den normbaserade screeningen utifrån Sustainalytics regelverk. Fondbolaget gör även en egen hållbarhetsgranskning.

Fonden påverkar bolag genom:

 • Röstning på bolagsstämmor
 • Medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UN PRI (FN:s principer för hållbara investeringar)
 • Bolagsdialoger

Fondbolaget har ett egenutvecklat hållbarhetsverktyg där data som samlas in gällande innehaven sparas och kan följas över tid. Samtliga innehav analyseras och betygsätts ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på över 30 datapunkter. Även externa ratings och hållbarhetsbetyg vägs in i hållbarhetsanalysen.

Fondbolaget samlar in data från bolagens egna rapporter och webbplatser för att säkerställa hög kvalitet. Om bolagen inte rapporterar nödvändig data används industribaserade estimat. Fondens innehav förändras över tid och således även andelen estimerad data. Fondbolaget använder Morningstar/Sustainalytics som extern datakälla för den normbaserade screeningen och den etiska branschscreeningen. Vi använder Morningstar/Sustainalytics för bevakningen av bolags inblandning i kontroverser och brott mot internationella konventioner och överenskommelser.

Eftersom det i dagsläget saknas regelverk för rapportering av hållbarhetsdata och en låg andel av data granskas av oberoende parter, kan kvaliteten variera. I många fall har bolagen själva använt sig av estimat vilka fondbolagen ej har möjlighet att granska eller verifiera. Detta innebär att den data som fondbolaget använder i sina hållbarhetsanalyser i vissa fall kan vara bristfällig, även om den hämtas direkt från innehaven. Risken för bristfällig data är högre när det gäller koldioxidutsläpp i Scope 3, där bolag sällan rapporterar alla 15 kategorier vilket begränsar jämförbarheten. Därför analyseras och jämförs i första hand bolags utsläpp i Scope 1 och 2, där rapporteringen bedöms vara av högre kvalitet.

b) Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Även om fonden inte har en hållbar investering som sitt mål, kommer den att ha en minimiandel på 20% hållbara investeringar.

För att säkerställa att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för något av målen för hållbar investering, beaktar fonden följande indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

 • Företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (PAI 4 tabell 1)
 • Företag involverade i tillverkning eller försäljning av kontroversiella vapen (PAI 14 tabell 1)
 • Företag inblandade i brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1).

Företag som har varit inblandade i brott mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har exkluderats från fonden.

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar följande miljörelaterade egenskaper:

 • Minskning av växthusgasutsläpp
 • Övergången till förnybar energi

Fonden främjar följande sociala egenskaper:

 • Respekt för internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption

Inget referensvärde har valts i syfte att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

d) Investeringsstrategi

Fonden applicerar två övergripande hållbarhetsstrategier:

 • Välja bort
 • Påverka

Fonden väljer bort (exkluderar) bolag utifrån två strategier baserat på Sustainalytics regelverk:

 • Etisk sektorscreening – fonden avstår att placera i bolag där mer än 5% av den faktiska eller uppskattade omsättningen härrör från något av följande verksamhetsområden:
  • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
  • Vapen och/eller krigsmateriel
  • Alkohol och tobak
  • Kommersiell spelverksamhet (gambling)
  • Pornografi
 • Normbaserad screening – fonden avstår från att placera i:
  • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
  • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klusterbomber och personminor, kärnvapen och kemiska vapen

Fonden påverkar bolag genom:

 • Röstning på bolagsstämmor. Fondbolaget har ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. För bolag som är dubbellistade eller utländska används proxyröstning.
 • Medlemskap i intresseorganisationerna Swesif och UN PRI (FN:s principer för hållbara investeringar)
 • Dialog med bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

e) Andel av investeringar

Samtliga av fondens aktieinnehav ska vara anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt de bindande delarna i investeringsstrategin. Fonden ska även investera minst 20% i bolag som bidrar till ett miljömål. ”Nr 2 Annat” inkluderar enbart derivat och likvida medel. Vi använder en ESG-screenad termin, OMX Stockholm 30 ESG Responsible Index (OMXS30ESG).

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Följande hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt:

 • Miljörelaterade egenskaper
  • Minskning av växthusgasutsläpp
   • Utsläpp av växthusgaser (PAI 1 tabell 1)
   • Koldioxidavtryck (PAI 2 tabell 1)
   • Investeringsobjektens växthusgasintensitet (PAI 3 tabell 1)
   • Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp (PAI 4 tabell 2)
  • Övergången till förnybar energi
   • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion (PAI 5 tabell 1)
 • Sociala egenskaper
  • Respekt för internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
   • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag (PAI 10 tabell 1)

Hållbarhetsindiktatorerna mäts och analyseras minst kvartalsvis för samtliga av fondens innehav.

g) Metoder

Fondbolaget har ett egenutvecklat hållbarhetsverktyg där data som samlas in gällande innehaven sparas och kan följas över tid. Samtliga innehav analyseras och betygsätts ur ett hållbarhetsperspektiv baserat på över 30 datapunkter. Även externa ratings och hållbarhetsbetyg vägs in i hållbarhetsanalysen.

h) Datakällor och databehandling

Huvudsaklig datakälla utgörs av innehavens egenrapporterade data vilken samlas in direkt från bolagens hållbarhetsrapporter och webbplatser. För att säkerställa så hög datakvalitet som möjligt strävar fondbolaget efter en hög andel egenrapporterad data och en låg andel estimat i de hållbarhetsindikatorer som mäts och rapporteras.

I de fall bolagen inte rapporterar den data som krävs för beräkning av hållbarhetsindikatorer görs estimat baserat på liknande bolag i samma industri och av samma storlek. De estimat som används ska vara konservativa. Fondens innehav förändras över tid och således även andelen estimerad data. Andelen estimerad data anges alltid i regelbundna rapporter där hållbarhetsindikatorer redovisas.

Fondbolaget använder Morningstar/Sustainalytics som extern datakälla för den normbaserade screeningen och den etiska branschscreeningen. Vi använder Morningstar/Sustainalytics för att förenkla bevakningen av bolags inblandning i kontroverser och brott mot internationella konventioner och överenskommelser gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

i) Begränsningar för metoder och data

Eftersom det i dagsläget saknas regelverk för rapportering av hållbarhetsdata, och eftersom en låg andel av den hållbarhetsdata som företag rapporterar har granskats av en revisor eller annan oberoende tredje part, finns det en risk att den data som bolagen rapporterar publikt varierar i kvalitet. I många fall har bolagen själva använt sig av estimat vilka fondbolagen ej har möjlighet att granska eller verifiera. Detta innebär att den data som fondbolaget använder i sina hållbarhetsanalyser i vissa fall kan vara bristfällig, även om den hämtas direkt från innehaven.

Risken för bristfällig data bedöms vara särskilt hög gällande rapportering av koldioxidutsläpp i Scope 3, där bolag sällan rapporterar på samtliga 15 utsläppskategorier i Scope 3 vilket begränsar jämförbarheten. Därför analyseras och jämförs i första hand bolags utsläpp i Scope 1 och 2, där rapporteringen är mer standardiserad och där tillgänglig data bedöms vara av högre kvalitet.

j) Due diligence

Cicero Fonder beaktar negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer såsom miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Fondbolagets förvaltare gör både en finansiell bolagsanalys och en hållbarhetsanalys på samtliga bolag inför investering. I hållbarhetsanalysen görs bedömning av bolagets miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsfaktorer samt en genomgång av eventuella hållbarhetsincidenter. Varje ny investering ska skriftligen godkännas av fondbolagets hållbarhetsansvarige eller av Hållbarhetsutskottet.

Hållbarhetsarbetet följs upp genom att förvaltarna av fonden har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga innehav granskas regelbundet, minst kvartalsvis, av bolagets hållbarhetsanalytiker. Fondens innehav publiceras minst varje hel-och halvår på fondbolagets hemsida.

k) Strategier för engagemang

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Cicero Fonder är medlemmar i intresseorganisationerna Swesif samt UNPRI för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka. Dessutom har vi ett samarbetsavtal med intresseorganisationen Aktiespararna, som har möjlighet att föra vår talan på bolagsstämmor för de svenska innehaven. Vidare ägnar vi oss åt Proxy-röstning för de internationella innehaven.

Fondbolaget kontaktar bolagen när hållbarhetsarbetet inte utvecklas som förväntat. Påverkansdialoger sker i första hand med bolag där fonderna har betydande innehav och/eller i bolag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

Mer information om fondbolagets påverkansarbete finns i Cicero Fonders hållbarhetspolicy.

Förändring av upplysningar

Datum: 2024-07-09
Omformulerat en mening kring etisk sektorscreening under rubrik A “Sammanfattning”.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information om fonden såsom faktablad och informationsbroschyr finner du på vår hemsida.

Förvaltare

Peter Magnusson

Förvaltningschef

Jonas Eklund

Förvaltare

Medförvaltare

Fondfakta
Startdatum
2016-10-03
Fondtyp
Indexfond
Handel
Dagligen, svenska handelsdag
Avstämningstid
14:30
Valuta
SEK
Insättnings, uttagsavgift
Nej
Fast årlig förvaltningsavgift, andelsklass A
0,30%
Rörlig avgift
Nej
Minsta startinvestering
100
Utdelning
Ja
ISIN-kod
SE0008321780
PPM-kod
528894
PPM-avgift
0,16%
Låg koldioxidrisk
Ja

Riskklass

1

2

3

4

5

6

7