Frågor & Svar

En fond är en portfölj med olika typer av värdepapper som ägs gemensamt av andelsägarna. Fonden kan innehålla svenska och utländska aktier och obligationer, derivat, likvida medel samt andra typer av värdepapper.

Exempel på olika fondtyper:

1. Aktiefonder. Aktivt förvaltade fonder där målet är att avkasta bättre än marknaden, vilket mäts via fondens jämförelseindex. Avgiften är ofta högre än för t ex. indexfonder, mellan 1,0-2,0%. Risknivån är i nivå med marknaden.

2. Räntefonder. Delas traditionellt in i korta räntefonder (räntor med kort löptid, oftast upp till ett år) samt långa räntefonder eller obligationsfonder (räntor med längre löptid, 1-10 år). Företagsobligationsfonder är räntefonder som i huvudsak investerar i räntebärande instrument utgivna av företag.

3. Allokeringsfonder (blandfonder). Denna typ av fonder investerar i både aktier och räntebärande instrument. Därmed är risken i fonden lägre än för aktie- och indexfonder. En allokeringsfond har som strategi att övervikta aktieandelen under starka börsperioder och undervikta aktieandelen under svaga börsperioder.

4. Indexfonder. Dessa fonder har som mål att utvecklas i linje med marknaden. Risknivån är i nivå med marknaden. Indexfonder har ofta en relativt låg förvaltningsavgift, mellan 0,1-1,0%.

När du sparar i aktier är det viktigt att sprida risken på många placeringar. Det kan man på ett enkelt sätt uppnå genom att investera i en fond. En värdepappersfond har minst 20 innehav i olika branscher och inriktningar.

Ett fondbolag är en juridisk person som sköter fondens förvaltning och administration. Det är viktigt att notera att fondbolagets ekonomi är helt separerad från fondens. Fondbolaget företräder dock andelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor som rör fonden. Fondbolaget måste ha Finansinspektionens tillstånd för att bedriva fondverksamhet.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd i vår verksamhet:

  • Tillstånd till fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder.
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.
  • Lämna investeringsråd avseende finansiella instrument.

Nej, vi omfattas av samma regelverk och har samma krav på oss som de stora fondbolagen. Fondernas konton och värdepappersdepåer finns hos respektive fonds förvaringsinstitut.

Alla svenska fonder ska ha en bank som förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ska ta emot och förvara den egendom som fonden äger samt se till att andelarnas värde beräknas på rätt sätt och placerar enligt sina fondbestämmelser. Cicero Fonder använder Swedbank och SEB som förvaringsinstitut för fonderna.

Om ett fondbolag mot förmodan går i konkurs drabbar inte detta andelsägarna, då fondens tillgångar är separerade från fondbolagets. Skötseln av fonderna tas då över av förvaringsinstitutet.

Cicero Fonder tar inte ut några insättnings- eller uttagsavgifter. Det kostar således inte dig som andelsägare något att köpa eller sälja andelar i våra fonder.

Information om respektive fonds avgifter finns i fondbestämmelser och faktablad (kiid-dokument). Läs mer under respektive fond.

Det går bra att köpa fonderna direkt hos oss eller via våra samarbetspartners. På sidan Köpa Fonder finns mer information.

Våra samarbetspartners är bl. a.
www.avanza.se
www.nordnet.se
www.fondmarknaden.se
www.swedbank.se

Läs mer om våra samarbetspartners och distributörer under Våra distributörer.

Ja, följande fonder är valbara via Pensionsmyndigheten.

  • Cicero Avkastning A
  • Cicero Hållbar Mix A
  • Aktiespararna Topp Sverige

Fondsparande är förknippat med olika risk beroende på vilken fond kapitalet placeras i, se närmare information i respektive fonds faktablad (kiid-dokument). Det investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. Historisk avkastning är heller ingen garanti för framtida avkastning.

I faktabladen (kiid-dokument) graderas fonderna efter risknivå 1-7. Det innebär att en fond med risknivå 1 är en lågriskfond med ett stort inslag av räntebärande instrument. En högriskfond (risknivå 7) består uteslutande av aktier på en enskild marknad eller bransch.

Vi lägger dagligen ut kursutvecklingen på vår hemsida (se kursutveckling). Dessutom finns våra kurser redovisade i de stora dagstidningarna Svd, DI och GP och på Morningstar (www.morningstar.se).

Du som kund kan få tillgång till information om fondinnehavet via inloggning på vår hemsida. För information om förvaltningen och fondernas utveckling, prenumerera gärna på vårt månatliga marknadsbrev som skickas ut via mail.

Har du några frågor?
Vi är här att hjälpa dig.