Hållbarhet

Vi är övertygade om att bolag som drivs långsiktigt hållbart är de bolag som kommer att gynna våra andelsägare i form av bra avkastning över tid. På Cicero Fonder använder vi därför hållbarhetskriterier i vårt analysarbete och har undertecknat och följer FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar – UNPRI. Cicero Fonder är också medlem av SweSif, den svenska intresseorganisationen för hållbara investeringar.

Hållbarhet och framtiden

”Om vi som fondförvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor så är det ett sätt för våra fondsparare att bidra till en mer hållbar värld. Att tänka långsiktigt på vår miljö och att vi alla måste bidra går inte längre att bortse från. Cicero Fonder har därför valt inte investera i bolag baserat på vissa etiska urvalskriterier. Väljer bort de bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från verksamhetsområden som vapen, tobak, pornografi och alkohol väljs därför, enligt Cicero Fonders kriterier, bort. Väljer in Investeringar i hållbara bolag som sol, vatten och vindkraft Påverka sätta press på bolag via bolagsstämmor för att på så sätt få bolagen att ta ställning. Undersökningar visar på att kvinnor och yngre oftare väljer hållbara fonder i motsatts till män och äldre. Detta visar på att en ny generation, en grupp som idag kanske inte har så mycket sparande, i framtiden kommer att vara med att bidra och ställa krav på ett mer hållbart sparande och där vill Cicero Fonder vara med i det långsiktiga perspektivet."
Christer Sterndahlen
Vd Cicero Fonder

UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment)

Syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar.
UN PRI anger sex principer som en investerare ska sträva efter att följa:
 • Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut
 • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete
 • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i
 • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen
 • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt
 • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna

SWESIF (Swedish Sustainable Investment Forum)

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige.
 • Den långsiktiga målsättningen är att:
 • Öka kunskapen om hållbara investeringar
 • Vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter
 • Bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige
 • Vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU genom medlemskap i Eurosif
 • Bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande
 •  

Ansvarsfulla och hållbara investeringar

Samtliga fonder som Cicero Fonder förvaltar tillämpar särskilda etiska urvalskriterier. Med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer, vilka Sverige som land har undertecknat och/eller anslutit sig till, avstår vi från att placera i
 • Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption
 • Bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen

Negativ etisk branschscreening

Utöver kriterierna ovan tillämpar Cicero Fonder en negativ etisk (SRI) branschscreening, vilken innebär att fonderna avstår från att placera i bolag där mer än 5 % av omsättningen (sammantaget) härrör från följande verksamhetsområden:
 • Vapen
 • Tobaksprodukter
 • Alkohol
 • Spel
 • Pornografi
 • Fossila bränslen

Vid osäkerhet eller svårigheter att få fram information om ett visst bolag, avstår vi från investering enligt försiktighetsprincipen.

Denna exkludering av vissa branscher gäller för samtliga direktinvesteringar i alla fonder som Cicero Fonder förvaltar. Vissa av fonderna använder dock aktieindexfutures för exponering på Emerging Markets. Detta gäller framförallt indexfonderna, men även till en begränsad del i blandfonderna.

Integrerad hållbarhetsanalys

Hos Cicero Fonder är hållbarhetsanalysen helt integrerad i förvaltningsprocessen och föregår varje beslut om investering i fonderna. Detta gäller såväl de normbaserade hållbarhetsaspekterna i enlighet med UN PRI, som den negativa etiska branschscreeningen.

Under 2018 inledde vi ett samarbete med GES/Sustainalytics, vilket ger oss tillgång deras omfattande hållbarhetsanalys rörande ett stort antal företag över hela världen, liksom löpande information om nyheter och uppkomna händelser hos bolagen som kan påverka hållbarhetsbedömningen.

Samarbetet innefattar också att Sustainalytics halvårsvis skall genomföra en genomgång av Cicero Fonders portföljer och verifiera att samtliga innehav uppfyller hållbarhetskriterierna.

Kunskapsutbyte sker naturligtvis även med kollegor och andra intressenter i finansbranschen, bland annat genom Swesif.

Påverkan och praktiskt tillvägagångssätt

Som en relativt liten aktör på kapitalförvaltningsområdet har Cicero Fonder begränsade möjligheter att ensamt påverka bolagen och kräva förändringar för det fall missförhållanden eller normöverträdelser uppdagas. Vi har därför anslutit oss till intresseorganisationen Swesif för att gemensamt med andra förvaltare ha större möjlighet att påverka.

För det fall överträdelser av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kontaktas bolaget för att inhämta klargörande information om det inträffade.

Erhålls inte tillfredsställande svar, eller information på annat sätt framkommer som påvisar att bolaget är medvetet om problemet och avser åtgärda detta inom rimlig tid, kommer Cicero Fonder fatta beslut om innehavet kan behållas eller skall avyttras. Beslutet är avhängigt överträdelsens art, dess omfattning och bolagets vilja och förmåga att genomföra tillfredsställande förändringar, eventuellt efter påtryckningar via Swesif.

Varje sådant beslut och ställningstagande, med motivering, kommer i enlighet med åtagandena enligt anslutningen till UNPRI att publiceras i regelbundna rapporter.

Samarbete med Aktiespararna

I början av 2019 inleddes också ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna, vilka genom fullmakt ges bemyndigande att rösta för de svenska innehaven i Cicero Fonders fonder på respektive bolagsstämma. Härigenom får vi större möjlighet att påverka bolagen i positiv riktning vad gäller olika hållbarhetsfrågor.

Läs mer om hur vi ställer oss i hållbarhetsfrågor här

Läs mer om de olika bolagsstämmorna:

SEB A – Skandinaviska Enskilda Banken AB 

SHB A – Svenska Handelsbanken AB

ERIC B  – Telefonaktiebolagen LM Ericsson 

SKF B – AB SKF 

SKA B – Skanska AB

VOLV B – Volvo AB 

SSAB A – SSAB AB

HEXA B – Hexagon 

SWMA – Swedish Match AB 

TELIA – Telia Company AB 

ASSA B – Assa Abloy AB

SAND – Sandvik Aktiebolag

BOL -Boliden AB

HM B – Hennes & Mauritz AB

INVE B – Investor B

SECU B – Securitas AB

KINV B – Kinnevik AB

TEL2 B – Tele2 AB

Swedbank